Симпозиум: Марксизмот денес

 

Филозофското друштво на Македонија на 23 декември 2014 г. (вторник) го одржа Симпозиумот на тема „Марксизмот денес“ во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет, со почеток во 10:15 часот. На Симпозиумот, поделен во три блок сесии, учество зедоа голем број на реномирани академици, професори и други интелектуалци кои се занимаваат со оваа, во светот, реактуелизирина проблематика врзана за темата на Симпозиумот.

 

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМОТ

ПРВА СЕСИЈА
Работно претседателство: проф. д-р Ана Димишковска (претседател), Кирил Трајчев и Мариглен Демири

10:30-10:45
МАРКСИЗМОТ И ЧОВЕЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ (Некогаш, денес, перспективи)
академик Милан Ѓурчинов

10:45-11:00
МАРКС И СЕГАШНОСТА: НЕКОИ АСПЕКТИ
проф. д-р Љубомир Цуцуловски

11:00-11:15
МАРКСИЗМОТ ВО ТРОЈНИОТ ХЕРМЕНЕВТИЧКИ КЛУЧ
проф. д-р Мирко Ѓошевски

11:15-11:30
АКТУЕЛНОСТА НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЈА НА ОТУЃУВАЊЕ И НЕЈЗИНАТА ХУМАНИСТИЧКА ДИМЕНЗИЈА
проф. д-р Петре Т. Георгиевски

11:30-11:45
МАКАРТИЗМОТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ
проф. д-р Константин Миновски

 

11:45-12:15
Дискусија

12:15-12:30
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА
Работно претседателство: доц. д-р Јордан Шишовски (претседател), Наум Трајановски и Јован Јовановски

12:30-12:45
АКТУЕЛНОСТА НА МАРКСОВОТО СФАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИЛИ НА ТРУДОТ
проф. д-р Јованка Кепеска

12:45-13:00
МАРКСИЗМОТ ДЕНЕС – ОД НЕОПХОДНО ДО ИЗЛИШНО ЗНАЕЊЕ
проф. д-р Елизабета Шелева

13:00-13:15
ИЗЛЕКУВАНА СЛОБОДА – ХРИСТИЈАНСТВОТО И МАРКСИЗМОТ КАКО ТЕРАПЕВТИКА
доц. д-р Ристо Солунчев

13:15-13:30
ПРОБЛЕМОТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НИЗ БИОЕТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА
доц. д-р Марија Тодоровска

13:30-13:45
МАРКС И ПЛАТОН – ДАЛИ МАРКС БЕШЕ МАРКСИСТ?
Љубомир Гајдов

 

13:45-14:15
Дискусија

14:15-14:30
Пауза

 

ТРЕТА СЕСИЈА
Работно претседателство: проф. д-р Денко Скаловски (претседател),
д-р Мартин Поповски и Марија Стојковска

14:30-14:45
БЕДАТА НА СТАХАНОВИСТИЧКАТА АНТРОПОЛОГИЈА
доц. д-р Бошко Караџов

14:45-15:00
ВИЗИЈАТА ЗА ДУХОВНАТА ПРЕОБРАЗБА НА СВЕТОТ ДЕНЕС VICE VERSA МАРКСИСТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПРАКСА
м-р Душица Ѓокиќ

15:00-15:15
МА(Т)Р(И)КС СЛОБОДА
Хактан Реџеп Исмаил

15:15-15:30
НАУЧНОСТА НА МАРКСИЗМОТ И ВОЛУНТАРИЗМОТ НА ЛЕНИНИЗМОТ
Лазар Гогов

15:30-16:30
Генерална дискусија

 

Апстрактите од излагањата на Симпозиумот можете да ги погледнете тука.

You may also like...