Награда „Константин Философ“

Во 2023 година Филозофското друштво на Македонија ги востанови наградите „Константин Философ“ во три категории: за животно дело, за филозофска книга на годината и за млад филозофски истражувач. Целта на востановувањето на наградите е валоразиција на филозофските постигнувања, односно внатреструково уважување на дострелите со особен придонес за развојот на филозофијата во нашата земја.

Накратко за спецификите на различните категории на наградите.

  • Наградата за животно дело се доделува за вкупниот опус на филозоф во филозофското творештво, филозофското образование, како и за афирмацијата на филозофијата во земјата и во странство.
  • Наградата за филозофска книга на годината се доделува за оригинален и значаен труд од областа на филозофијата. Наградата се доделува за книга, објавена во текот на календарската година.
  • Наградата за млад филозофски истражувач се доделува за истакнат творечки придонес на филозоф до триесет и пет (35) годишна возраст.

Одлуките за добитниците на наградите ги донесува тричлена стручна Комисија којашто е посебно назначена од страна на Извршниот одбор на Филозофското друштво на Македонија.

Одлуките за добитниците на наградите се објавуваат во средствата за јавно информирање и социјалните канали на ФДМ, десет дена пред свечените доделувања.

Свеченото доделувањето на наградите се извршува на одбележувањето на Светскиот ден на филозофијата (третиот четврток од месец ноември) – за наградата за животно дело и за млад филозофски истражувач; и на 10 март, денот на Филозофското друштво на Македонија – за наградата за филозофска книга на годината.

Награди 

Награда за животно дело

 

Награда за
филозофска книга на годината

Награда за млад филозофски истражувач