СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА

10. СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (2013)
ФИЛОЗОФИЈАТА ДЕНЕС

9. СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (2012)
ФИЛОЗОФИЈАТА НА КРСТОПАТ:
АНАЛИТИЧКА И/ИЛИ КОНТИНЕНТАЛНА ФИЛОЗОФИЈА