Симпозиум:
Античкиот идеал на καλοκαγαθία

Здружението на класични филолози „Антика“ и Филозофското друштво на Македонија на 12 март (2014) го организраа Симпозиумот на тема: „АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ“ во Свечената сала на Филозофскиот факултет со почеток во 10:00 ч. Книгата со апстракти од излагањата можете да ги најдете тука, а Зборникот текстови „Античкиот идеал на καλοκαγαθία“ можете да го погледнете тука.

 

ПРОГРАМА

10:00
ОТВАРАЊЕ НА СИМПОЗИУМОТ ПОЗДРАВНА РЕЧ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
НА КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОЗИ „АНТИКА“
Елена Џукеска
И
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ФИЛОЗОФСКОТО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
Љупчо Митковски

 

ПРВА СЕСИЈА
Работно претседателство: Ана Димишковска (претседател),
Даниела Тошева и Светлана Кочовска

10:15-10:30
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА УБАВИНАТА: KALOKAGATHIA
Иван Џепароски

10:30-10:45
АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ И РЕНЕСАНСНИОТ ИДЕАЛ HOMO UNIVERSALIS
Владимир Мартиновски

10:45-11:00
АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
НИЗ ПРИЗМАТА НА ЕПИГРАФСКИТЕ СВЕДОШТВА
Елена Џукеска

11:15-11:30
ПЛАТОНОВА ЗАБЛУДА ЛИ Е:
ΚΑΛΛΊΠΟΛΗ, ОСНОВА ЗА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
Љубомир Гајдов

11:30-11:45
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА:
Работно претседателство: Ана Димишковска (претседател),
Даниела Тошева и Светлана Кочовска

11:45-12:00
АНТИЧКИОТ НАСЛОВ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
ВО ПОСТКЛАСИЧНИОТ ПЕРИОД
Марија Чичева-Алексиќ

12:00-12:15
ДАЛИ ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ ПРОГРЕСИРА
И СВЕТОТ СЕ ЕСТЕТИЗИРА?
Јованка Кепеска

12:15-12:30
ДОБРОТО, УБАВОТО И СВЕТОТО
Марија Тодоровска

12:30-12:45
AISTHESIS
Африм А. Реџепи

12:45-13:30
Дискусија

13:30-14:30
Пауза за ручек

 

ТРЕТА СЕСИЈА
Работно претседателство: Елена Џукеска (претседател),
Мартин Поповски и Марија Тодоровска

14:30-14:45
ДОБРОТО, УБАВОТО И ВИСТИНAТА
ВО ПЛАТОНОВАТА ФИЛОЗОФИЈА
Јасмина Наумоска

14:45-15:00
КОЈ Е ΚΑΛΟΣ ΚΑΓΑΘΟΣ ВО АТИЧКАТА КОМЕДИЈА?
Даниела Тошева

15:00-15:15
ПРИНЦИПОТ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
КАКО ЗАДУШУВАЧКИ ЗА УМЕТНОСТА
НА ДЕНЕШНО ВРЕМЕ
Вангел Ноневски

15:15-15:30
ДОБРИОТ, УБАВИОТ И ВЉУБЕНИОТ –
АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
И БОГОТ НА ВИЗАНТИСКИТЕ ФИЛОЗОФИ
Милан Ѓорѓевиќ

15:30-15:45
Пауза

 

ЧЕТВРТА СЕСИЈА
Работно претседателство: Елена Џукеска (претседател),
Мартин Поповски и Марија Тодоровска

15:45-16:00
EКВИВАЛЕНТИТЕ НА СЛОЖЕНКАТА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ ВО ПРЕВОДНАТА КНИЖЕВНОСТ НА ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
Светлана Кочовска

16:00-16:15
КОСМОЛОШКИТЕ АСКПЕКТИ НА KALOKAGATHIA: ОД СУРЕДЕН КОСМОС ДО ЧОВЕЧКА ОДЛИЧНОСТ
Виктор Илиевски

16:15-16:30
ПОРФИРИЈ ЗА ВЕГЕТАРИЈАНСТВОТО
КАКО ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ
Марјан Калевски

16:30-16:45
КАЛОКАГАТХИЈА ВО СОКРАТИЧКИТЕ ГОВОРИ
НА КСЕНОФОНТ
Дарин Ангеловски

16:45-18:00
Генерална дискусија

You may also like...