Симпозиум: ΛOΓΟΣ и ΤΡOΠΟΣ

Институтот за класични студии и Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје заедно со Филозофското друштво на Македонија и Здружението на класични филолози „Антика“ на 29-30 мај, на Философскиот факултет во Скопје (Електронска предавална и Сала за седници), го одржа Симпозиумот на тема „ΛOΓΟΣ и ΤΡOΠΟΣ“.

Симпозиумот се одржа во три блок сесии во свои излагања имаа еминентни познавачи од двете области. Текстовите од излагањата на овој симпозиум се објавени во Зборникот на текстови „ΛOΓΟΣ и ΤΡOΠΟΣ“ во издание на Филозофскиот Фактултет – Скопје. Книгата со апстрактите од излагањата можете да ја најдете тука, а Зборникот е достапен за прегледување и преземање тука.

 

ПРОГРАМА

29 мај | Прва сесија | Втора сесија | Трета сесија

30 мај | Прва сесија | Втора сесија | Трета сесија

 

29 мај (понеделник),
Електронска предавална

09:30
РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ,
ОТВОРАЊЕ НА СИМПОЗИУМОТ
ПОЗДРАВНА РЕЧ НА РАКОВОДИТЕЛОТ
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЛОЗОФИЈА
проф. д-р Иван Џепароски
и

РАКОВОДИТЕЛОТ НА ИНСТИТУТОТ
ЗА КЛАСИЧНИ СТУДИИ
проф. д-р Весна Томовска

 

 

ПРВА СЕСИЈА

Работно претседателство: Милан Ѓорѓевиќ, Даниела Ташева

10:00-10:30
Логос на сьщността, начин на сьществуване, хексис и лично действие
(епод вьpxy поняпияпа вьв византийската традиция)
Георги Каприев

10:30-11:00
Што е λόγος, а што τρόπος во јазичната дијахронија и во јазикот на античката философија
Елена Џукеска

11:00-11:30
Дихотомијата λoγος/τρoπος
и статусот на логиката како формална дисциплина
Ана Димишковска

11:30-12:00
Дискусија

12:00-12:30
Пауза

 

 

ВТОРА СЕСИЈА

Работно претседателство: Марија Чичева Алексиќ, Ристо Солунчев

12:30-13:00
Посредничката улога на Logos кај Филон Александриски
Марија Тодоровска

13:00-13:30
Логосологинта на св. Максим Изповедник и синтезът на онтологинта и етиката
Свилен Тутеков

13:30-14:00
Архаични форми на симболизација на логосот Никос Чаусидис

14:00-14:30
Дискусија

14:30-15:30
Пауза за ручек

 

 

ТРЕТА СЕСИЈА

Работно претседателство: Мирко Ѓошевски, Светлана Кочовска Стевовиќ

15:30-16:00
За смислата на семантичката интерференција
на грчките глаголи тποпο(σ)φορέω „трпам нечие однесување” и тποпοφορέω „принесувам храна некому”
Марија Чичева Алексиќ

16:00-16:30
Логос и тропос во стоичката теологија
Виктор Илиевски

16:30-17:00
Историчността на персоналното битие: феноменологическинт подход
и византийското схващане за времето
Смилен Марков

17:00-18:00
Генерална дискусија

 

30 мај (вторник),
Сала за седници

 

ПРВА СЕСИЈА

Работно претседателство: Весна Димовска, Љупчо Митковски

10:00-10:30
Analogia entis
За смислаша на еgен генитив низ вековите
Вера Хаџи-Пуља

10:30-11:00
Онтологија времена е обзиром на логос – тропос дистинкцију: Максим Исповедник
Вукашин Миличевиќ

11:00-11:30
Логосот кај Орфеј и Христос како „пастири на луѓето”
Лидија Ковачева

11:30-12:0
Дискусија

12:00-12:30
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА

Работно претседателство: Елена Џукеска, Мариглен Демири

12:30-13:00
Бадју: Витегенштајновата антифилозофија како ахри-естетски тропос
Марија Тодороска

13:00-13:30
Џон С’рл против Жак Дерида:
филозофскиoт Logos помеѓу терористичката опскурност и илокуцискиот говорен чин
Бошко Караџов

13:30-14:00
Идеологијата како процес на погрешна свест
Томислав Захов

14:00-14:30
Дискусија

14:30-15:30
Пауза за ручек

 

 

ТРЕТА СЕСИЈА

Работно претседателство: Ана Димишковска, Бошко Караџов

15:30-16:00
ЕСХАТОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА ЛИЧНОСТИ
τρὸпоς ύпάρξως према св. Максиму Исповеднику
Александар Ѓаковац

16:00-16:30
Разумот како способност за поистоветување и разликување
Никола Стојкоски

16:30-17:00
Страстите во сферата на даденото и зададеното кај
Аристотел и кај свети Максим Исповедник
Виктор Недески

17:00-17:30
Христијанското учење за логосите и философијата на музиката
Ристо Солунчев, Милан Ѓорѓевиќ

17:30-18:30
Генерална дискусија

You may also like...