„За душата“-
Втора меѓународна научна конференција

Филозофското друштво на Македонија, Здружението за компаративна книжевност на Македонија (ЗККМ) и Здружението на класични филолози „Антика“, ја имаат честа и задоволството да ја организираат Втората меѓународна научна конференција „За Душата“.

Конференцијата се одржи во периодот од 1-3 јуни 2016 на три локации: МАНУ, Институт за македонски јазик и Филозофски факултет.

Апстрактите од излагањата на Конференцијата можете да ги погледнете тука, а Зборникот текстови „За душата“ е достапен на нашата интернет-страница.

 

1 јуни  Прва сесија | Втора сесија | Трета сесија

2 јуни  Прва сесија | Втора сесија | Трета сесија

3 јуни  Прва сесија | Втора сесија | Трета сесија

 

ПРОГРАМА

 

1 јуни 2016 година (среда), Македонска академија на науките и уметностите

09:30
РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ

10:00
ОТВOРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

ПОЗДРАВНА РЕЧ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОЗИ „АНТИКА“
Даниела Тошева

Работно претседателство:
Соња Стојменска-Елзесер, Ана Димишковска и Светлана Кочовска

 

ПРВА СЕСИЈА:

10:15-10:45
Учењето за душата кај Платон и Хераклит
Витомир Митевски

10:45-11:00
Зачетак филозофског поимања душе
Жељко Калуѓеровиќ

11:00-11:15
Идејата за душата видена низ призмата на литературата
Јасмина Мојсиева-Гушева

11:15-11:30
Animа и animus во игрите со зборови кај Плаут
Елена Џукеска

11:30-12:00
Дискусија

12:00-12:30
Пауза

ВТОРА СЕСИЈА:

12:30-12:45
Етичкиот капацитет на душата:
разумот и етичкото нормирање во стоичката филозофија
Јасмина Наумоска

12:45-13:00
The Soul-Body Dichotomy and the Socratic-Platonic Dialogue Teaching
Невена Панова

13:00-13:15
Душата и телото во Аристотеловата физиогномика
Дарин Ангеловски

13:15-13:30
Determinism, Reincarnation and Persistence of Personal Identity in the Republic’s Myth of Er
Виктор Илиевски

13:30-13:45
Народните вeрувања поврзани со душите на предците во обредите со маски
Катерина Петровска-Кузманова

 

13:45-14:15
Дискусија

14:15-15:30
Пауза за ручек

ТРЕТА СЕСИЈА:

15:30-15:45
Старозаветното сфаќање за душата
Ѓоко Ѓорѓевски

15:45-16:00
Souls for Sale: Mythical, Folkloric and Artistic Motives of Bargaining with the Dark Side
Марија Тодоровска, Војислав Саракински

16:00-16:15
Во знакот на Дантеовиот јубилеј:
Распоредот на душите во Божествената комедија на Данте Алигиери (1265-1321)
Анастасија Ѓурчинова

16:15-16:30
Душата како почеток и крајна цел во Упанишадите
Светлана Камџијаш

16:30-16:45
The Soul in Disciplina Clericalis by Petrus Alfonsi
Елина Боева

16:45-17:15
Дискусија

 

2 јуни 2016 година (четврток), Институт за македонски јазик

Работно претседателство: Мирко Ѓошевски, Елена Џукеска и Гоце Смилевски

ПРВА СЕСИЈА:

10:00-10:30
Психолошката и психагошката функција на поезијата: од катарза до терапија
Катица Ќулавкова

10:30-10:45
ΜΑΓΙΚΗ ΨΥΧΗ во PGM IV 154-285
Даниела Тошева

10:45-11:00
Расправа за една феминистичка филозофија на умот
Боби Бадаревски

11:00-11:15
Human Soul after the Transformation of Human Body:
The Depiction of King Tereus in Aristophanes’ Comedy Birds
Вјара Димитрова Калфина

11:15-11:30
Душата и поетиката на апсурдот во раказите на Душан Митана
Славица Гаџова Свидерска

11:30-12:00
Дискусија

12:00-12:30
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА:

12:30-12:45
Семантиката на anima и animus во раниот латински јазик Светлана Кочовска
12:45-13:00

Фразеологизми поврзани со поимот „душа“ во германскиот, францускиот и македонскиот јазик
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска

13:00-13:15
После Мејасу — или за свеста после крајот
Марија Тодороска

13:15-13:30
Како се раскажува душата, или за ефектот „психологија“ во литературата
Иван Додовски

13:30-13:45
Some Notions on the Connection between Body and Soul in Pierre Petit’s Book De lacrymis
Цветомира Колева

 

13:45-14:15
Дискусија

14:15-15:30
Пауза за ручек

 

ТРЕТА СЕСИЈА:

15:30-15:45
Единството на душата и телото:
незастарените решенија на Новиот Век
Вера Хаџи-Пуља

15:45-16:00
Душата и телото како белег на менталитетот
(За категорииите душа и тело во расказот
„Жената на покојникот“ од Бора Станковиќ)
Луси Караниколова-Чочоровска

16:00-16:15
Потеклото и застапеноста на некромантија
во античкиот свет и нејзините остатоци
во македонската народна традиција
Лидија Ковачева

16:15-16:30
Веганството – еден од главните предуслови
за возвишување на душата според Епикур, Плутарх и Плотин
Марјан Калевски

16:30-17:00
Дискусија

 

3 јуни 2016 година (петок), Филозофски факултет

Работно претседателство: Јасмина Мојсиева-Гушева,
Даниела Тошева и Милан Ѓорѓевиќ

ПРВА СЕСИЈА:

10:00-10:30
Тертулијанове тезе о сведочанству душе
Слаѓана Ристиќ Горгиев

10:30-10:45
Бесмртноста на душата во македонскиот фолклор
Ленка Татаровска

10:45-11:00
Идеите за постоењето и за бесмртноста
на душата кај св. Аврелиј Августин и кај св. Тома Аквински
Ена Абјаниќ

11:00-11:15
За обликот и телесноста на душата
Васко Цветковски

11:15-11:30
Григор Прличев и неговите слова
за доброто и за спасот на душата
Славчо Ковилоски

11:30-12:00
Дискусија

12:00-12:30
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА:

12:30-12:45
Corpore sed mens est aegro magis aegra: Body-Soul dichotomy in
Ovid’s Tristia and Epistulae ex Ponto
Мина Петрова

12:45-13:00
Ничевата концепција за свеста: свеста – обична играчка во Tелото наспроти Личноста
Душица Ѓокиќ

13:00-13:15
Културниот стереотип за руската душа
Соња Стојменска-Елзесер

13:15-13:30
Сликата на душата во емигрантската лирика на Елизабета Кузмина-Караваева:
онтолошки, етички, религиозно-духовни аспекти
Наталија Лапаева-Ристеска

13:30-13:45
Некои културолошки интерпретации
за душата низ призмата на словенската религија во Раниот средновековен период
Николинка Нолевска

13:45-14:15
Дискусија

14:15-15:30
Пауза за ручек

 

ТРЕТА СЕСИЈА:

15:30-15:45
Дијатеза на душата – Сократ и св. Максим Исповедник
Бранко Горгиев

15:45-16:00
Душата во учењето на св. Максим Исповедник
Марија Манасиевска

16:00-16:15
Менаџментот и духовноста
Сарита Трајанова

16:15-16:30
Дихотомијата тело-душа во романите
„Шега“ и „Неподносливата леснотија на постоењето“ од Милан Кундера
Гоце Смилевски

16:30-17:15
Дискусија

ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

You may also like...