Повик за текстови „Филозофска трибина“ бр. 32

Редакцијата на домашното специјализирано списание „Филозофска трибина“ потсетува дека рокот за испраќање на различните прилози (авторски текстови, преводи, рецензии на книги, резимеа, други прилози и сл.) за 32. издание е
1 септември 2022 година.

Со оглед на тоа што за посочениот број не е предвиден засебен темат, релевантните авторски текстови можат да бидат од најширокиот дисциплинарен, историски и проблемски филозофски спектар.

Во „Филозофска трибина“ содржините се објавуваат на македонски јазик, а авторските текстови не се претходно објавувани. Тие треба да содржат име и презиме на авторот, наслов на текстот, информации за академскиот статус и афилијацијата (контакт информации), кратко резиме на текстот на еден од светските јазици (200-300 зборови), коешто треба да ги има следните податоци: име и презиме на авторот и наслов на текстот (на избраниот светски јазик).

Текстовите треба да бидат испратени во фонт со македонска кирилична поддршка. Цитирањето е според преференцијата на авторите – единствено е неопходно целосно и доследно да се спроведува избраниот модел.

Текстовите се испраќаат преку електронска пошта, како прикачени документи во MS Word на адресата на списанието: filozofskatribina@outlook.com.

You may also like...