Награди „Константин Философ“

Со востановувањето на наградите „Константин Философ“ Филозофското друштво на Македонија пополнува една неприродна празнина во валоризација на македонските филозофски дострели. Истовремено, очекуваме наградите да дадат дополнителен импулс во промоцијата на филозофското творештво, образование и воопшто култура. Оттука, наградите се структурирани да оддадат признание во три категории: Животно дело, Филозофска книга на годината и Млад филозофски истражувач.

Во продолжение е текстот од Конкурсот со сите потребни информации, а најдолу е засебен линк до него.

 

НАГРАДИ

Филозофското друштво на Македонија (ФДМ) ги востановува наградите „Константин Философ“ со цел оддавање признание за постигнувања и значаен придонес за развојот на филозофијата во нашата земја. Наградите се доделуваат во три категории: за животно дело, за филозофска книга на годината и за млад филозофски истражувач.

  • Наградата за животно дело се доделува за вкупниот опус на филозоф во филозофското творештво, филозофското образование, како и за афирмацијата на филозофијата во земјата и во странство.
  • Наградата за филозофска книга на годината се доделува за оригинален и значаен труд од областа на филозофијата. Наградата се доделува за книга, објавена во текот на календарската 2023 година.
  • Наградата за млад филозофски истражувач се доделува за истакнат творечки придонес на филозоф до триесет и пет (35) годишна возраст.

На Конкурсот се доделуваат три награди, по една во секоја категорија. ФДМ на добитниците на наградите ќе им додели соодветни Дипломи.

 

КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЗИ И ПРИЈАВУВАЊЕ

Кандидати за наградите „Константин Философ“ се државјани на Република С. Македонија.
Предлози за доделување на наградите може да поднесе секој полнолетен граѓанин на нашата земја, групи или здруженија на граѓани, или институции што се занимаваат со образовна, научна и истражувачка дејност.

Предлогот за кандидатот треба да содржи образложена пријава и релевантна био-библиографија (освен за наградата за филозофска книга на годината).

Предлозите се сметаат за валидни доколку во предвидените рокови стигнат на адресата на Филозофското друштво на Македонија, бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје (Филозофски факултет) или на официјалната електронска адреса: macedonian.philosophy@gmail.com. (За предлозите испратени по пошта краен рок е датумот и часот на поштенскиот печат во подолу назначениот рок за предавање.)

За наградата „Константин Философ“ за филозофска книга на годината (за 2023 година) потребно е да се испрати еден примерок од делото на горенаведената адреса, и/или финална пдф. верзија од делото на посочената електронска адреса.

 

РОКОВИ И ОДЛУКИ

Рокот за доставување на предлозите тече од денот на објавувањето на Конкурсот во средствата за јавно информирање, а крајниот рок за доставување на предлозите е 1 октомври 2023 година (за наградата за животно дело и за млад филозофски истражувач), односно 15 јануари 2024 год. (за наградата за филозофска книга на годината).
Одлуките за добитниците на наградите ги донесува тричлена стручна Комисија назначена од страна на ФДМ.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ

Одлуките за добитниците на наградите се објавуваат во средствата за јавно информирање и социјалните канали на ФДМ, десет дена пред свечените доделувања, односно 6 ноември 2023 год. (за наградата за животно дело и за млад филозофски истражувач) и 1 март 2024 год. (за наградата за филозофска книга на годината).

Свеченото доделувањето на наградите ќе се изврши на 16 ноември 2023 год., на одбележувањето на Светскиот ден на филозофијата (за наградата за животно дело и за млад филозофски истражувач) и на 10 март 2024 год., денот на Филозофското друштво на Македонија (за наградата за филозофска книга на годината).

 

Конкурсот можете да го преземете тука.

 

You may also like...