Симпозиум:
CHRONOS И KAIROS −
АНТИЧКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ВРЕМЕТО

 

Филозофското друштво на Македонија има чест да Ве покани на Симпозиумот насловен „CHRONOS И KAIROS – АНТИЧКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ВРЕМЕТО“ кој го организираме заедно со Здружението на класични филолози „Антика“. Ова е наша втора соработка по минатогодинешниот симпозиум насловен „Античкиот идеал на Καλοκαγαθια“. Овогодинешниот симпозиум ќе се одржи на 25 февруари (среда) во вечената сала на Филозофскиот факултет во Скопје со почеток од 09:00 часот.

ПРОГРАМА

09:00
ОТВOРАЊЕ НА СИМПОЗИУМОТ

ПОЗДРАВНА РЕЧ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОЗИ „АНТИКА“
Даниела Тошева
и
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ФИЛОЗОФСКОТО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
Љупчо Митковски

ПРВА СЕСИЈА:
Работно претседателство: Марија Чичева-Алексиќ (претседател), Мартин Поповски и Наум Трајановски

09:15-09:30
ПРЕТФИЛОСОФСКОТО ПОТЕКЛО НА ПОИМОТ KAIROS
Витомир Митевски

09:30-09:45
СПОЗНАВАТЕЛНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ВРЕМЕТО – ТАЛЕС И СОКРАТ
Бранко Горгиев

09:45-10:00
ТРКАЛОТО ВО ЖЕЛЕЗНОДОБНИОТ НАКИТ ОД МАКЕДОНИЈА КАКО СИМБОЛ
НА ЦИКЛИЧНОТО ВРЕМЕ
Никос Чаусидис

10:00-10:15
CHRONOS И KAIROS ВО РАЗБИРАЊЕТО НА СВЕТОТО
Марија Тодоровска

10:15-10:30
ПОЕТЪТ, МУЗАТА И ХРОНОС: ПРЕДСТАВАТА ЗА ВРЕМЕТО НА ЕПИЧЕСКАТА ПЕСЕН
Невена Панова

 

10:30-10:50
Дискусија

10:50-11:05
Пауза

 

ВТОРА СЕСИЈА:
Работно претседателство: Марија Чичева-Алексиќ (претседател), Мартин Поповски и Наум Трајановски

11:05-11:20
ВАЊА СУТЛИЌ – ЗНАЧЕЊЕТО НА ВРЕМЕТО ВО СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ЗА МИСЛЕЊЕТО
Јованка Кепеска

11:20-11:35
KAIРO∑ ВО ДРАМСКАТА ПРАКТИКА НА СОФОКЛЕ
Даниела Тошева

11:35-11:50
ЕТИЧКАТА ДИМЕНЗИЈА НА KAIROS – НЕКОЛКУ АНТИЧКИ КОНЦЕПТИ
Јасмина Наумоска

11:50-12:05
АРИСТОТЕЛОВОТО РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРОМЕНАТА ВО КОНТИНУИРАНОТО ВРЕМЕ
Горан Ружиќ

12:05-12:20
ИКОНОГРАФИЈАТА НА АНТИЧКИТЕ БОЖЕСТВА НА КВАЛИТАТИВНОТО ВРЕМЕ
Светлана Кочовска

12:20-12:35
СО ТРКАЛОТО НА ВРЕМЕТО ДО ВОНВРЕМЕНСКОТО
(Концептот за времето во философијата веданта)
Светлана Камџијаш

 

12:35-12:55
Дискусија

12:55-14:00
Пауза за ручек

 

ТРЕТА СЕСИЈА:
Работно претседателство: Милан Ѓорѓевиќ (претседател), Елена Џукеска и Марија Манасиевска

14:00-14:15
КАКВОСТА НА ВРЕМЕТО И КАКВОСТА НА МИГОТ КАЈ ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛ
Елена Џукеска

14:15-14:30
ВРЕМЕТО, МОЖНОСТА И НУЖНОСТА: ИМА ЛИ МЕСТО ЗА CHRONOS И KAIROS ВО АЈНШТАЈНОВИТЕ СНИШТА?
Ана Димишковска

14:30-14:45
ВРЕМЕТО И ИЛУМИНАЦИЈАТА ВО АВГУСТИНОВАТА ФИЛОЗОФИЈА
Слаѓана Ристиќ-Горгиев

14:45-15:00
ХРОНОС И КАИРОС НИЗ ВАЛЕНТНИОТ ПОИМ НА ВИСТИНАТА КАЈ ФУКО И БАДЈУ
Марија Тодороска

15:00-15:15
КOНЦЕПТ НA ВРЕМЕ ОД ПОЗИЦИИ НА ДИЈАЛЕКТИЧКИОТ МАТЕРИЈАЛИЗАМ
Симо Георгиев

 

15:15-15:35
Дискусија

15:35-15:50
Пауза

 

ЧЕТВРТА СЕСИЈА:
Работно претседателство: Милан Ѓорѓевиќ (претседател),
Елена Џукеска и Марија Манасиевска

15:50-16:05
СТРЕЛАТА НА ВРЕМЕТО СО КОЈА CHRONOS „ГО ПРОБОДЕ“ KAIROS
Мартин Поповски

16:05-16:20
ЗА ВРЕМЕТО НА БОЖЈОТО ТРПЕНИЕ
Марија Чичева-Алексиќ

16:20-16:35
ПОДВИЖЕН ОДРАЗ НА ВЕЧНОСТА: CHRONOS ВО ПЛАТОНОВАТА ФИЛОСОФИЈА НА ПРИРОДАТА
Виктор Илиевски

16:35-16:50
ПЛАТОНОВИОТ КОНЦЕПТ НА ВРЕМЕТО – ВОЗВИШЕНА ПОТРАГА ПО ОТКРОВЕНИЕТО НА ВЕЧНОСТА И БОРБА ПРОТИВ
ИЛУЗИЈАТА НА ВРЕМЕТО
Душица Ѓокиќ

16:50-17:05
СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АНТИЧКИТЕ СО СОВРЕМЕНИТЕ КАЛЕНДАРИ
Лидија Ковачева

17:05-18:00
Генерална дискусија

 

Апстрактите од излагањата можете да ги погледенте тука.

You may also like...