Филозофска трибина бр. 17

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
TEMAT: ФИЛОЗОФИЈАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
година 38, број 17, стр. 3-228, Скопје, пролет 2015

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

БЕСЕДА ЗА ФИЛОЗОФИЈАТА
SPEECH ON PHILOSOPHY

Денко Скаловски
КРИТИКА НА ДОБЛЕСНИОТ УМ
(конспект-тези)

Denko Skalovski
CRITIQUE OF THE VIRTUOUS MIND
(conspect-theses)

(5-14)

TEMAT:
ФИЛОЗОФИЈАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
THEME:
PHILOSOPHY AND EDUCATION

Марија Тодоровска
ФИЛОЗОФИЈАТА НА ВОСПИТАНИЕТО ВО ДЕЛОТО НА ПАВАО ВУК-ПАВЛОВИЌ

Marija Todorovska
THE PHILOSOPHY OF EDUCATION
IN THE WORK OF PAVAO VUK-PAVLOVIĆ

(15-31)

Мартин Поповски
ФИЛОЗОФИЈА ЗА ДЕЦА –
ОСНОВИ, ПРИСТАПИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Martin Popovski
PHILOSOPHУ FOR CHILDREN –
BASIS, APPROACHES AND CHALLENGES

(33-48)

Бошко Караџов
ФИЛОЗОФСКАТА ПРОПЕДЕВТИКА ВО
ВЕБ 2.0: КОН МОЖНОСТИТЕ ЗА ЕДНА ДИГИТАЛНА МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА
ПО ФИЛОЗОФИЈА

Boshko Karadjov
PHILOSOPHICAL PROPAEDEUTICS IN WEB 2.0:
TOWARDS THE POSSIBILITIES OF
A DIGITAL PHILOSOPHY COURSE METHODIC

(49-66)

Светлана Камџијаш
ОД ИНФОРМАЦИЈА ДО ТРАНСФОРМАЦИЈА

Svetlana Kamdzijash
FROM INFORMATION TO TRANSFORMATION

(67-73)

Марија Тодороска
СИТУАЦИОНИЗМОТ
НА АКАДЕМСКАТА ФИЛОЗОФИЈА

Marija Todoroska
THE SITUATIONISM OF ACADEMIC PHILOSOPHY

(75-89)

Драгор Заревски
ФИЛОЗОФСКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА
ЕТИЧКАТА ФУНДИРАНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Dragor Zarevski
PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS FOR
THE ETHICAL FOUNDATION OF EDUCATION

(91-110)

Душица Ѓокиќ
ФИЛОЗОФСКАТА КУЛТУРА
ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И СЛОБОДАТА
КАКО НЕЈЗИН ТЕМЕЛ

Dushica Gjokikj
PHILOSOPHICAL CULTURE IN EDUCATION
AND FREEDOM AS ITS FOUNDATION

(111-132)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Александар Симоновски
ИДЕЈАТА ЗА ЗЛОТО ВО
ГОСПОДАРОТ
НА
ПРСТЕНИТЕ
НА Џ. Р. Р. ТОЛКИН

Aleksandar Simonovski
THE IDEA OF EVIL IN
THE LORD OF THE RINGS
BY J.R.R. TOLKIEN

(133-144)

Олга Оровчанец
АДОРНОВИОТ КОНЦЕПТ ЗА МОДЕРНОТО УМЕТНИЧКО ДЕЛО

Olga Orovchanec
ADORNO’S CONCEPT OF THE MODERN ARTWORK

(145-152)

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Ернст Крик
МЕСТОТО НА НАУКАТА
ЗА ВОСПИТУВАЊЕТО ВО СИСТЕМОТ
НА НАУКИТЕ

(превод од германски: Кристијан Ташевски)

Ernst Krieck
THE POSITION OF THE SCIENCE OF UPBRINGING IN THE SYSTEM OF SCIENCES
(translated from German: Kristijan Tashevski)

(153-160)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Магдалена Стојмановиќ
УМЕТНОСТА КАКО ЕКСПРЕСИЈА

Magdalena Stojmanovic
ART AS EXPRESSION

(161-169)

Миранда Фејзулаху
ЕТИЧКИ ТЕЗИ И ПРОБЛЕМИ
ВО МЕТА-ЕТИКАТА НА ТЕОДОР АДОРНО

Miranda Fejzulahu
ETHICAL THESES AND PROBLEMS
IN THEODOR ADORNO’S META-ETHICS

(171-177)

СРЕДНОШКОЛСКИ ФОРУМ
HIGH SCHOOL STUDENTS’ FORUM

Моника Пешевска
АНАРХИЗАМ

Monika Peshevska
ANARCHISM

(179-190)

РЕЗИМЕА
RESUMES

Дејан Здравков
ХАЈДЕГЕРОВАТА КРИТИКА НА
БЕРГСОНОВОТО ПОИМАЊЕ НА ВРЕМЕТO

Dejan Zdravkov
HEIDEGGER‘S CRITICISM OF
BERGSON‘S
UNDERSTANDING OF TIME

(191-204)

 

 

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Наум Трајановски
СВЕНДСЕНОВАТА
„ФИЛОЗОФИЈА НА СЛОБОДАТА“

Naum Trajanovski
SVENDSEN‘S „PHILOSOPHY OF FREEDOM“

(205-212)

 
 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

Ljupcho Mitkovski
REVIEW OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(213-218)

Душица Ѓокиќ
ОСВРТ КОН „МЕСЕЦОТ
НА БРИТАНСКАТА ФИЛОЗОФИЈА“

Dushica Gjokic
ON THE
“MONTH OF BRITISH PHILOSOPHY”

(219-226)

НОВИ НАСЛОВИ
ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(227-228)