Филозофска трибина бр. 29

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
TEMAT: ПРОМИСЛУВАЊЕ НА ПАНДЕМИИТЕ
година 44, број 29, стр. 3-266, Скопје, пролет 2021

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

IN MEMORIAM

Иван Џепароски
ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ
(28 АВГУСТ 1930 – 11 ЈАНУАРИ 2021)

Ivan Djeparoski
GEORGI STARDELOV
(28 AUGUST 1930 – 11 JANUARY 2021

(5-9)

TEMAT:
ПРОМИСЛУВАЊЕ НА ПАНДЕМИИТЕ
THEME:
REFLECTIONS ON PANDEMICS

Иван Џепароски
ИНФЕКЦИЈА: ЕСТЕТИЧКИ ПРИСТАП

Ivan Djeparoski
INFECTION: AESTHETIC APPROACH

(9-21)

Радомир Виденовиќ
КРУНИСУВАЊЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Radomir Videnović
THE CORONATION OF PLANET EARTH

(23-49)

Филип Трајковски
ЗА КНИЖЕВНОСТА И ПАНДЕМИИТЕ:
ДИСТОПИСКАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО РОМАНОТ
ЦРВЕНАТА ЧУМА НА ЏЕК ЛОНДОН

Filip Trajkovski
ON LITERATURE AND PANDEMICS:
THE DYSTOPIAN PERSPECTIVE IN JACK LONDONS’
NOVEL THE SCARLET PLAGE

(51-61)

Мартин Поповски
ДЕМАРКАЦИСКИОТ ПРОФИЛ НА НАУКАТА
И ТЕОРИИТЕ НА ЗАГОВОР ВО УСЛОВИ
НА КОВИД–19 ПАНДЕМИЈА

Martin Popovski
THE DEMARCATION PROFILE OF SCIENCE
AND THE CONSPIRACY THEORIES
IN COVID-19 PANDEMIC

(63-85)

Самуел Садикарио–Колономос
Иван Бабановски
ПАНДЕМИЈА, ВОЈНА, БЕЗБЕДНОСТ
И РАЗУЗНАВАЊЕ

Samuel Sadikario–Kolonomos
Ivan Babanovski
PANDEMIC, WAR, SAFETY
AND INTELLIGENCE

(87-107)

Росано Чолаков
КОРОНА ПАНДЕМИЈАТА
И ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА „КОРОНАИЗАМ“ —
ДЛАБОКА И СИЛНА ФРУСТРАЦИЈА ПОМЕЃУ
ПОТРЕБАТА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
И КОНТРОЛИРАНАТА КОЛЕКТИВНА
ИЛУЗИЈА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ РАЗЛИЧНИ
ПОЛИТИЧКИ, ЕКОНОМСКИ
И ОПШТЕСТВЕНИ ЦЕЛИ

Rosano Cholakov
CORONA PANDEMIC AND
THE ESTABLISHMENT OF “CORONAISM” —
DEEP AND STRONG FRUSTRATION BETWEEN
THE NEED FOR HEALTH CARE AND
THE CONTROLLED COLLECTIVE ILLUSION
FOR ACHIEVING VARIOUS POLITICAL,
ECONOMIC AND SOCIAL GOALS

(109-151)

Даниела Николова
ЕТИЧКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИСКА ОБРАЗОВНА ДИСТОПИЈА

Daniela Nikolova
ETHICAL CHALLENGES IN TIMES
OF PANDEMIC EDUCATIONAL DYSTOPIA

(153-159)

Јасмина Поповска
СТОИКОТ ВО ВРЕМЕ НА COVID–19

Jasmina Popovska
THE STOIC IN THE TIME OF COVID-19

(159-177)

Бошко Караџов
СЛОБОДАТА, ДРЖАВАТА И ПАНДЕМИИТЕ

Boshko Karadjov
LIBERTY, STATE AND PANDEMICS

(179-185)

Владимир Ѓуровиќ
РЕТОРИКА НА ПАНДЕМИЈАТА

Vladimir Gjurović
THE PANDEMIC’S RHETORIC

(187-191)

Игор Поптрајков
ЈАВНОСТА НА ФИЛОЗОФИЈАТА
ИЛИ ФИЛОЗОФИЈАТА НА ЈАВНОСТА)

Igor Poptrajkov
PUBLIC SPHERE OF THE PHILOSOPHY
OR PHILOSOPHY OF THE PUBLIC SPHERE

(193-214)

БИБЛИОГРАФИИ
BIBLIOGRAPHIES

БИБЛИОГРАФИЈА НА ТРУДОВИТЕ
НА АКАД. ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ (1951-2019)

BIBLIOGRAPHY OF ACADEMICIAN
GEORGI STARDELOV’S WORKS (1951-2019)

(215-260)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(261-263)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(265-266)