Пристапница

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

Жиро сметка: 300000004524116 бул. „Гоце Делчев“ 9а, 1000 Скопје
Депонент на: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, АД Скопје е-маил: macedonian.philosophy@gmail.com
Даночен број: 40300003476317

     

  
Стручна подготовка