Филозофска трибина бр. 25

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
TEMAT: КУЛТУРА, ИСТОРИЈА, ПОЛИТИКА — ЏАНБАТИСТА ВИКО И КАРЛ МАРКС: 350 И 200 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО
година 42, број 25, стр. 3-218, Скопје, пролет 2019

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

TEMAT:
КУЛТУРА, ИСТОРИЈА, ПОЛИТИКА —
ЏАНБАТИСТА ВИКО И КАРЛ МАРКС:
350 И 200 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО
THEME:
CULTURE, HISTORY, POLITICS —
GIAMBATTISTA VICO AND KARL MARX:
350 AND 200 FROM BIRTH

Јасмина Поповска
КРИТИКАТА НА МЕТОДОТ:
ВИКО И ΦΡΌΝΗΣΙΣ

Jasmina Popovska
THE CRITIQUE OF THE METHOD:
VICO AND ΦΡΌΝΗΣΙΣ

(5-18)

Слободан Марковиќ
ВИКО – РАЗДВОЈУВАЊЕ И СПОЈУВАЊЕ
НА ЛОГИКАТА И РЕТОРИКАТА

Slobodan Marković
VICO AMONGST THE SEPARATION AND
THE CONNECTING OF LOGIC AND RHETORIC

(19-33)

Бошко Караџов
ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ИСТОРИЈАТА И
ЛИНГВИСТИЧКИОТ ПРЕСВРТ:
ОД ВИКО ДО ВАЈТ

Boshko Karadzov
EPISTEMOLOGY OF HISTORY AND THE
LINGUISTIC TURN: FROM VICO TO WHITE

(35-50)

Марија Гиревска
ЏАНБАТИСТА ВИКО ВО
ФИНЕГАНОВОТО БДЕЕЊЕ ОД ЏЕЈМС ЏОЈС

Marija Girevska
GIAMBATTISTA VICO IN JAMES JOYCE’S
FINNEGANS WAKE

(51-62)

Денко Скаловски
КРАЈОТ НА ПРОГРЕСОТ КАКО
ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОРАЗОТ

Denko Skalovski
THE END OF THE PROGRESS AS
A RECOGNITION OF THE DEFEAT

(63-76)

Петре Т. Георгиевски
МАРКСОВИОТ ДИЈАЛЕКТИЧКИ МЕТОД НА
ПРЕМИНУВАЊЕ ОД АПСТРАКТНОТО КОН
КОНКРЕТНОТО И НЕГОВИТЕ ОНТОЛОШКИ
И ЕПИСТЕМОЛОШКИ АСПЕКТИ

Petre T. Georgievski
MARX’S DIALECTIC METHOD OF TRANSITION
FROM ABSTRACT TO CONCRETE
AND ITS ONTOLOGICAL
AND EPISTEMOLOGICAL ASPECTS

(77-98)

Данка Јовева
ПОПЕРОВАТА КРИТИКА НА МАРКСОВАТА
ТЕОРИЈА ЗА ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ
НА ОПШТЕСТВОТО

Danka Joveva
POPPER’S CRITIQUE ON KARL MARX’S
THEORY ABOUT THE HISTORICAL
DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

(99-106)

Радомир Виденовиќ
ТЕЗИ И ПРОМЕНИ

Radomir Videnović
MARX’S THESES AND THEIR CHANGES

(107-111)

 

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Марија Тодоровска
СИСТЕМОТ НА ПОДЕЛБАТА НА ПРИРОДАТА
ВО ФИЛОЗОФИЈАТА НА ЏОН (СКОТ) ЕРИУГЕНА

Marija Todorovska
THE SYSTEM OF THE DIVISION OF NATURE IN
THE PHILOSOPHY OF JOHN (SCOTT) ERIUGENA

(113-135)

Иван Џепароски
ВОЗВИШЕНОСТА НА РОДОТ:
МАРКИЗАТА ИЗЛЕЗЕ ВО ПЕТ ЧАСОТ

Ivan Djeparoski
THE SUBLIMITY OF GENDER:
THE MARQUISE WENT OUT AT FIVE

(137-162)

Дејан Донев, Јасмина Поповска,
Марија Тодоровска, Иван Џепароски,
Ана Димишковска
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ПО
ФИЛОЗОФСКИОТ КОРПУС ПРЕДМЕТИ
(ФИЛОЗОФИЈА, ЛОГИКА, ЕТИКА И
ЕСТЕТИКА) ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Dejan Donev, Jasmina Popovska,
Marija Todorovska, Ivan Djeparoski,
Ana Dimishkovska
PHILOSOPHICAL COURSES SYLLABI
(PHILOSOPHY, LOGIC, ETHICS, AESTHETICS)
IN MACEDONIAN HIGH SCHOOLS

(163-186)

 

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Радован Спиридонов
ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТЧКИ ОСВРТ НА
ПОИМОТ „НАТЧОВЕК“
ВО ФИЛОСОФИЈАТА НА ФРИДРИХ НИЧЕ

Radovan Spiridonov
EXISTENTIALIST REVIEW OF THE NOTION OF
THE “SUPERHUMAN” IN THE PHISOLOSPHY
OF FRIEDRICH NIETZSCHE

(187-198)

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Ивица Келам
БИОЕТИКАТА НА ЛУДИОТ МАЈМУН

Ivica Kelam
BIOETHICS OF THE CRAZY MONKEY

(199-204)

Дејан Донев
НИКОГАШ ПОВЕЌЕ
КАКО БИОЕТИЧКИ ПОВИК ЗА ОПСТАНОК
НА ЧОВЕШТВОТО

Dejan Donev
NEVER MORE
AS A BIOETHICAL CALL FOR HUMANKIND’S
SURVIVAL

(205-207)

Дејан Донев
ЈАРОВИТЕ ЕСЕИ ЗА БИОЕТИКАТА

Dejan Donev
JAHR’S ESSEYS ON BIOETHICS

(209-211)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

Ljupcho Mitkovski
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(213-216)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(217-218)