Филозофска трибина бр. 18

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 38, број 18, стр. 3-254, Скопје, есен 2015

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

 

TEMAT:
ИСТОЧНА – ЗАПАДНА ФИЛОЗОФИЈА:
ПОСЕБНОСТ, ВЛИЈАНИЈА И ДИЈАЛОГ

THEME:
EASTERN – WESTERN PHILOSOPHY:
UNIQUENESS, IMPACT AND DIALOGUE

Георги Каприев
ВИЗАНТИСКИТЕ ФИЛОСОФИ
И ЗАПАДОТ ПО 1204-ТА

(превод од бугарски: Дејан Боболески)

Georgi Kapriev
THE BYZANTINE PHILOSOPHERS
AND THE WEST AFTER 1204
(translated from Bulgarian: Dejan Boboleski)

(5-21)

Кенет Валпи
ЖИВОТНИТЕ И САМАДХИ: ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ОДНОСОТ МЕЃУ ЛУЃЕТО И ЖИВОТНИТЕ ПРЕКУ ЈОГА (превод од англиски: Илија Димитровски)

Kenneth Valpey
ANIMATING SAMADHI: RETHINKING ANIMALHUMAN RELATIONSHIPS THROUGH YOGA (translated from English: Ilija Dimitrovski)

(23-34)

Игор Радев
НЕДОСТОЈНОСТИТЕ НА МЕРИТОКРАТИЈАТА
– КОНФУЦИЈАНСКА* КРИТИКА –

Igor Radev
DEMERITS OF MERITOCRACY
– A CONFUCIAN CRITIQUE –

(35-63)

Лидија Ковачева
ГЕНЕАЛОШКИТЕ АСПЕКТИ
НА МИТРАИЗМОТ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ЗАПАДНИОТ СВЕТ

Lidija Kovacheva
GENEALOGICAL ASPECTS OF MITHRAISM
AND ITS INFLUENCE IN THE WESTERN WORLD

(65-82)

Виктор Илиевски
ОД ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНА КРИЗА
ДО ПРОСВЕТЛЕНИЕ:
ПАТОТ НА БХАГАВАД-ГИТА

Viktor Ilievski
FROM EXISTENTIAL CRISIS TO ENLIGHTENMENT:
THE WAY OF BHAGAVAD-GITA

(83-99)

ДВЕ УПАНИШАДИ
(превод, вовед и коментари:
Светлана Камџијаш)

TWO UPANISHADS
(translation, introduction and commentaries: Svetlana Kamdzijash)

(101-119)

ЧХАНДОГЈА УПАНИШАД КНИГА ШЕСТА (превод од санскрит: Александар Ускоков)

CHANDOGYA UPANISHAD BOOK SIXTH (translated from Sanskrit: Aleksandar Uskokov)

(121-130)

Сара Цветановска
ЛИН ЈУТАНГ – СО ЕДНАТА НОГА
НА ИСТОЧНАТА, СО ДРУГАТА
НА ЗАПАДНАТА КУЛТУРА

Sara Cvetanovska
LIN YUTANG – TWO LEGS STRADDLE
THE CULTURES OF EAST AND WEST

(131-152)

Моника Пешевска, Лиле Јовановска
СТРЕМЕЖОТ НА ИСТОЧНИТЕ
И ЗАПАДНИТЕ ФИЛОЗОФИ ЗА ХАРМОНИЈА

Monika Peshevska, Lile Jovanovska
EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHIES’ STRIVING FOR HARMONY

(153-172)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Марија Тодоровска
НУМИНОЗНОТО, ВОЗВИШЕНОТО
И НЕПРИЈАТНО НЕПОЗНАТОТО
НИЗ ТЕОРИЈАТА
ЗА СВЕТОТО НА РУДОЛФ ОТО

Marija Todorovska
THE NUMINOUS, THE SUBLIME
AND
THE UNCANNY IN RUDOLF OTTO’S THEORY
ON
THE SACRED

(173-194)

Душица Ѓокиќ
ИГРАТА НА НИЧЕВИОТ ГЕНИЈ НА СРЦЕТО – HOMO LUDENS–ОТ ВО СОЗДАВАЊЕТО НА
ВИЗИЈАТА ЗА ДУХОВНАТА ПРЕОБРАЗБА НА
СВЕТОТ ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО*

Dushica Gjokikj
NIETZSCHE’S HEART GENIUS GAME –
THE HOMO LUDENS IN CREATING THE VISION FOR SPIRITUAL TRANSFORMATION OF
THE WORLD IN CONTEMPORARY SOCIETY*

(195-212)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Андреј Богатиноски
ВО ПОТРАГА ПО ПРАВЕДНА ВОЈНА

Andrej Bogatinoski
IN SEARCH FOR JUST WAR

(213-222)

РЕЗИМЕА
RESUMES

Ана Пановска
СТАДИУМИТЕ НА РАЗВОЈ НА ЛИЧНОСТА
ВО ФИЛОСОФИЈАТА НА СОРЕН КИРКЕГОР

Ana Panovska
STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN SOREN KIERKEGAARD’S PHILOSOPHY

(223-228)

 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

Ljupcho Mitkovski
REVIEW OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(229-233)

Душица Ѓокиќ
ОСВРТ КОН
ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ 2015

Dushica Gjokikj
ON THE
PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL 2015

(235-244)

Кирил Трајчев
ОСВРТ КОН ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ „ИСТОК–ЗАПАД“, СИМПОЗИУМ НАУКА И РЕЛИГИЈА

Kiril Trajchev
ON THE THE FIRST INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL DIALOGUE “EAST–WEST”, SYMPOSIUM SCIENCE AND RELIGION

(245-250)

НОВИ НАСЛОВИ
ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(251-254)