Филозофска трибина бр. 16

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 37, број 16, стр. 3-217, Скопје, есен 2014

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Виктор Метафраст
ТЕРМИНИ VERSUS ОПРЕДЕЛЕНИЈА,
ПРО И КОНТРА
(Или, кон македонските преводи на ’Категории‘ и ’Метафисика‘)

Viktor Metafrast
TERMS VERSUS DEFINITIONS, PRO AND CONTRA
(Or, Towards the Macedonian Translations of Categories and Metaphysics)

(5-19)

Виолета Панзова
НОВАТА СЛИКА ЗА УНИВЕРЗУМОТ: Филозофски идеи и научни аргументи
за водата

Violeta Panzova
THE NEW PICTURE OF THE UNIVERSE: Philosophical Ideas and Scientific Arguments about Water

(21-35)

Иван Џепароски
ВОДАТА. ФИЛОЗОФИЈАТА И ПОЕЗИЈАТА

Ivan Djeparoski
WATER, PHILOSOPHY АND POETRY

(37-46)

Мартин Поповски
„ГРЕВОВИТЕ“ НА ДЕРКСЕН

Martin Popovski
DERKSEN’S “SINS”

(47-61)

Бошко Караџов
ЛОГИЧКА АНАЛИЗА НА НАУЧНИОТ ЈАЗИК –
епистемолошките вредности
на применетата логика –

Boshko Karadjov
LOGICAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC LANGUAGE
– Epistemological Values of Applied Logic –

(63-76)

Марија Тодоровска
ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРИМАРНОСТА НА МИТОТ
ИЛИ ЗА ПРИМАРНОСТА НА РИТУАЛОТ
ВО ТЕОРИИТЕ ЗА СВЕТОТО

Marija Todorovska
THE POSITIONS ON THE PRIMACY
OF MYTH OR ON THE PRIMACY OF RITUAL
IN THEORIES ON THE SACRED

(77-104)

Стефан Палитов
МАЕВТИКА ЗА МРТВОРОДЕНИ

Stefan Palitov
MAIEUTICS FOR DEAD-BORN

(105-115)

Тони Димитров
НЕГАТИВНА УТОПИЈА –
АНТИЦИПАЦИЈА НА ИДНИНАТА
ИЛИ ОТСЛИКУВАЊЕ НА СЕГАШНОСТА

Toni Dimitrov
NEGATIVE UTOPIA –
ANTICIPATION OF
THE FUTURE OR
REFLECTION OF THE PRESENT

(117-125)

 

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Лон Л. Фулер
СЛУЧАЈОТ НА ПЕШТЕРСКИТЕ
ИСТРАЖУВАЧИ

(превод од англиски: Перица Јовчевски)

Lon L. Fuller
THE CASE ОF THE SPELUNCEAN EXPLORERS
(translated from English: Perica Jovchevski)

(127-162)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Марија Стојковска
ВКУСОТ КАКО ИЛУЗИЈА ИЛИ ДЕФИНИЦИЈА

Marija Stojkovska
TASTE AS AN ILLUSION OR DEFINITION

(163-169)

Јелена Тасевска
СМРТТА КАКО ЕСТЕТСКИ ПОИМ

Jelena Tasevska
DEATH АS АN AESTHETICAL NOTION

(171-177)

РЕЗИМЕА
RESUMES

Мартин Поповски
ОБИД ЗА ЕДНА НОВА ТЕОРИЈА ЗА НАУКАТА

Martin Popovski
AN ATTEMPT FOR A NEW THEORY OF SCIENCE

(179-191)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

Ljupcho Mitkovski
REVIEW OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(195-197)

Стефан Видиков
ОСВРТ КОН
ВТОРАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕСТЕТИКА“

Stefan Vidikov
ON THE SECOND
STUDENT CONFERENCE “AESTHETICS”

(199-204)

Мартин Поповски
ПРИКАЗ НА ЧЕТВРТОТО ИЗДАНИЕ НА „ФИЛОЗОФСКОТО ФИЛМСКО ФЕСТИВАЛЧЕ“

Martin Popovski
ON THE FOURTH EDITION OF
“PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL”

(205-208)

Јордан Шишовски
ОСВРТ КОН
„МЕСЕЦОТ НА ИСТОЧНАТА ФИЛОЗОФИЈА“

Jordan Shishovski
ON THE
“MONTH OF EASTERN PHILOSOPHY”

(209-214)

НОВИ НАСЛОВИ
ОД ОБЛАСТА НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(215-217)