Филозофска трибина бр. 15

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА

Темат: ФИЛОЗОФИЈАТА ДЕНЕС
година 37, број 15, стр. 3-215, Скопје, пролет 2014

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

TEMAT: ФИЛОЗОФИЈАТА ДЕНЕС
THEME: PHILOSOPHY TODAY

Мирко Ѓошевски
ЈАЗИКОТ КАКО КЛУЧ ЗА РЕШАВАЊЕ ИЛИ ЕЛИМИНИРАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ

Mirko Gjoshevski
LANGUAGE AS A KEY TO SOLVING AND ELIMINATING PHILOSOPHICAL PROBLEMS

(5-21)

Силвана Балнат
ПРИНЦИПОТ НА ДОБРОНАМЕРНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И ПРЕД-СФАЌАЊЕТО НА СОВРШЕНОСТА НА СМИСЛАТА: ДЕЈВИДСОН И ГАДАМЕР
ЗА УСЛОВИТЕ НА ДИЈАЛОГОТ

Silvana Ballnat
PRINCIPLE OF CHARITY AND
THE VORGRIFF DER VOLLKOMMENHEIT:
DAVIDSON AND GADAMER ABOUT
THE CONDITIONS OF DIALOGUE

(23-36)

Росано Чолаков
СОВРЕМЕНАТА ФИЛОЗОФИЈА И
ЉУБОВТА КОН ЧОВЕКОТ или
Нова духовна филозофија

Rosano Cholakov
CONTEMPORARY PHILOSOPHY AND
THE LOVE TOWARD HUMAN BEING or
New Spiritual Philosophy

(37-44)

Јованка Кепеска
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТA НА ТРУДОТ И РАСПАЃАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА НАУКИТЕ

Jovanka Kepeska
THE SPECIALIZATION OF LABOR AND DESTROYING OF THE UNITY OF SCIENCES

(45-50)

Љубомир Цуцуловски
ЗОШТО СÈ УШТЕ ФИЛОЗОФИЈА

Ljubomir Cuculovski
WHY STILL PHILOSOPHY

(51-61)

Ристо Солунчев
ФИЛОСОФИЈАТА ВЧЕРА

Risto Solunchev
THE PHILOSOPHY YESTERDAY

(63-69)

Трајче Стојанов
РУСКАТА ФИЛОСОФИЈА ДЕНЕС

Trajche Stojanov
RUSSIAN PHILOSOPHY TODAY

(71-75)

Марија Тодоровска
ОДРЖУВАЊЕТО НА СВЕТОТО ВО СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ

Marija Todorovska
THE PERSISTENCE OF THE SACRED IN
THE CONTEMPORARY WORLD

(77-100)

Иван Џепароски
КОН ГРАНИЧНИТЕ ПРЕДЕЛИ
НА ФИЛОЗОФИЈАТА:
СВЕТОВИТЕ НА НОРВЕШКИОТ ФИЛОЗОФ ЛАРС СВЕНДСЕН
– фрагменти и дијалози –

Ivan Dzeparoski
TOWARDS THE BORDERLANDS OF PHILOSOPHY:
THE WORLDS OF THE NORWEGIAN PHILOSOPHER LARS FR.H. SVENDSEN – fragments and dialogues –

(101-112)

Александар Стаматов
ФИЛОЗОФИЈАTA НА ЛАО ЦЕ ДЕНЕС

Aleksandar Stamatov
THE PHILOSOPHY OF THE LAOZI TODAY

(113-133)

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Јако Хинтика
ПРОЛЕГОМЕНА
(превод од англиски: Ана Обедниковска и
Мирослав Милојевиќ)

Jakko Hintikka
PROLEGOMENA
(translated from English: Ana Obednikovska and
Miroslav Milojević)

(135-146)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Наум Трајановски
ФАТИХ АКИН: АКУЛТУРЕН СТРЕС, БИКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МУЛТИКУЛТУРНА ИДЕОЛОГИЈА

Naum Trajanovski
FATIH AKIN: ACCULTURATIVE STRESS, BICULTURAL COMPETENCES AND MULTICULTURAL IDEOLOGY

(147-160)

Јован Јовановски
ФИЛОЗОФСКИОТ АСПЕКТ
НА ДЕПРЕСИЈАТА

Jovan Jovanovski
THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF DEPRESSION

(161-174)

ПРИКАЗИ
BOOK REVIEWS

Виолета Панзова
ШИРЕЊЕ НА ЛОГИЧКИОТ ХОРИЗОНТ:
придобивките и консеквенциите од востановувањето на некласичните логики

Violeta Panzova
EXTENDING OF THE LOGICAL HORIZON:
Benefits and Consequences of
the Establishing of the Non-Classical Logics

(175-184)

Марија Тодоровска

РАЃАЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА БИОЕТИКА

Marija Todorovska
THE BIRTH OF EUROPEAN BIOETHICS

(185-194)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ

PHILOSOPHICAL LIFE

Мариглен Демири

ОСВРТ КОН „МЕСЕЦОТ НА ФРАНЦУСКАТА ФИЛОЗОФИЈА“ Mariglen Demiri ON THE “MONTH OF FRENCH PHILOSOPHY”

(195-197)

Ана Дишлиеска-Митова

ОСВРТ КОН СИМПОЗИУМОТ
„АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ“

Ana Dishlieska-Mitova
ON THE SYMPOSIUM
“THE ANCIENT IDEAL OF KALOKAGATHIA”

(199-204)

ЗА „ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА“

ABOUT “FILOZOFSKA TRIBINA”

(205-206)

АКИНДИН –
МАКЕДОНСКИ ФИЛОЗОФСКИ ПОРТАЛ

AKINDIN –
MACEDONIAN PHILOSOPHY PORTAL

(207-209)

ДИСТОПИСКИ ВИЗИИ:
СЕРИЈА ФИЛМСКИ ВЕЧЕРИ СО ДИСКУСИЈА

DYSTOPIAN VISIONS:
A SERIES OF FILM EVENINGS WITH DISCUSSION

(211-212)

НОВИ НАСЛОВИ
ОД ОБЛАСТА НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW TITLES

(213-215)