Филозофска трибина бр. 14

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 36, број 14, стр. 3-193, Скопје, зима 2013

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Силвана Балнат
ЗОШТО ГИ ГЛЕДАМ ПРЕДРАСУДИТЕ НА ДРУГИТЕ, А ОСТАНУВАМ СЛЕП ПРЕД СОПСТВЕНИТЕ?
ЕСЕЈ ЗА САМОРАЗБИРЛИВОСТА НА ПОЗИЦИОНИРАНОСТА И ЗА НЕМОЖНОСТА НА БЕЗ ПРЕДРАСУДНОСТА

Silvana Ballnat
WHY DO I SEE PREJUDICES IN OTHERS, AND REMAIN BLIND IN FRONT OF MY OWN?
AN ESSAY ON THE SELF-EVIDENCES AND THE IMPOSSIBILITY OF PREJUDICELESSNESS

(5-22)

Александар Ускоков
БИХЕЈВИОРИЗМОТ ВО
ФИЛОЗОФИЈАТА НА УМОТ

Aleksandar Uskokov
BEHAVIORISM IN PHILOSOPHY OF MIND

(23-40)

Александар Симоновски
КРИТИКАТА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ВО ГЕНЕАЛОШКАТА ФАЗА НА МИШЕЛ ФУКО И ФИЛОСОФИЈАТА НА
ЖИЛ ДЕЛЕЗ И ФЕЛИКС ГАТАРИ

Aleksandar Simonovski
THE CRITIQUE OF PSYCHOANALYSIS IN
THE GENEALOGICAL STADIUM OF
MICHEL FOUCAULT AND THE PHILOSOPHY OF
GILLES DELEUZE AND FÉLIX GUATTARI

(41-58)

Трајче Серафимовски
ПРИЛОГ КОН МЕТОДИКАТА НА
НАСТАВАТА ПО ФИЛОЗОФИЈА

Trajce Serafimovski
CONTRIBUTION TOWARD METHODIC OF PHILOSOPHICAL EDUCATION

(59-74)

Мартин Поповски
СЛОБОДАТА ВО ЧАСОВИТЕ ЗА СЛОБОДЕН ИЗБОР НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ

Martin Popovski
FREEDOM IN HIGH SCHOOL PHILOSOPHY WORKSHOPS

(75-96)

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Рудолф Карнап
ЕМПИРИЗАМ, СЕМАНТИКА И ОНТОЛОГИЈА
(превод од англиски: Виктор Илиевски)

Rudolf Carnap
EMPIRICISM, SEMANTICS AND ONTOLOGY
(translated from English: Viktor Ilievski)

(97-118)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Максим Никифоровски
ЛОГИКА И МЕТАФИЗИКА: ЗАКОНОТ НА ВКЛУЧЕНИОТ ТРЕТ

Maksim Nikiforovski
LOGIC AND METAPHYSICS: THE LAW OF THE INCLUDED THIRD

(119-129)

Мaриглен Демири
СЕДМИОТ КОНТИНЕНТ И СМРТТА КАКО МЕТАФИЗИЧКИ ИМПЕРАТИВ

Mariglen Demiri
THE SEVENTH CONTINENT AND DEATH AS A METAPHYSICAL IMPERATIVE

(131-143)

ПРИКАЗИ BOOK
REVIEWS

Александар Стаматов
ИЗРЕЧЕНИЈА, СО ГОЛЕМОТО УЧЕЊЕ И УЧЕЊЕТО ЗА СРЕДИШНОСТА ОД КОНФУЦИЈ

Aleksandar Stamatov
THE ANALECTS, WITH THE GREAT LEARNING AND THE DOCTRINE OF THE MEAN BY CONFUCIUS

(145-148)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЈАТА И НА АКТИВНОСТИТЕ НА ФИЛОЗОФСКОTO ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

Ljupco Mitkovski
A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY AND THE ACTIVITIES OF THE PHILOSOPHICAL SOCIETY OF MACEDONIA

(149-154)

Марија Тодоровска
ОСВРТ КОН ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МРЕЖАТА ЗА ЈУРИСПРУДЕНЦИЈА НА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА (CEENJ)

Marija Todorovska
ON THE YEARLY CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK OF JURISPRUDENCE (CEENJ)

(155-163)

Петар Чуриќ
Јован Јовановски
ОСВРТ КОН КОНФЕРЕНЦИЈАТА
„2400 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА

Petar Čurić
Jovan Jovanovski
ОN THE CONFERENCE
“2400 YEARS FROM THE FOUNDING OF
PLATO’S ACADEMY”

(165-169)

Јордан Шишовски
ОСВРТ КОН МЕСЕЦОТ НА ФИЛОЗОФИЈАТА

Jordan Shishovski
ON THE MONTH OF PHILOSOPHY

(171-179)

Марија Тодоровска
ЗА 23-ТИОТ СВЕТСКИ ФИЛОЗОФСКИ КОНГРЕС

Marija Todorovska
ON THE 23RD WORLD PHILOSOPHY CONGRESS

(181-182)

ПРВА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕТАФИЗИКА“

FIRST STUDENT CONFERENCE “METAPHYCICS”

(183-184)

ФИЛОЗОФСКО ФИЛМСКО ФЕСТИВАЛЧЕ

PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(185-186)

СТУДЕНТСКА КУЛТУРНА ИНИЦИЈАТИВА „ОТВОРЕН КУФЕР“

STUDENT CULTURAL INITIATIVE “OPEN SUITCASE”

(187-188)

ДЕБАТЕН КЛУБ НА ФИЛОЗОФСКИОТ И ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

DEBATE CLUB AT THE FACULTY OF PHILOSOPHY AND THE FACULTY OF PHILOLOGY

(189-190)

ФИЛОЗОФСКИ НАСЛОВИ ИЗДАДЕНИ ВО 2013 ГОДИНА

PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS IN 2013

(191-193)