Втор Меѓународен филозофски дијалог „Исток-Запад“

Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Филозофскиот факултет при УКИМ и Филозофското друштво на Македонија се одржаВториот меѓународен филозофски дијалог „Исток-Запад“ кој оваа година ќе се одржи на тема „Правото меѓу политиката и етиката“. 

На Симпозиумот учество зедоа повеќе реномирани излагачи од Полска, Србија, Бугарија и Македонија, а официјани јазици на настанот беа македонскиот и англискиот.

Симпозиумот се одржа во три града:

Скопје (05/10/2016, МАНУ, 11:00 часот);
Битола (06/10/2016, Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, 11:00 часот) и
Охрид (07/10/2016, Куќа на Уранија, 11:00 часот).