ХРИСТИЈАНСКИ ФИЛОЗОФСКИ ФОРУМ II

По повеќе од четири години продолжија панел-дискусиите во Христијанскиот философски форум. Овојпат, главен организатор беше Фондацијата за унапредување и поддршка на науката, истражувањето, образованието, уметноста, духовноста и културата „Свети Фотиј Велики“ – Скопје, додека Филозофското друштво на Македонија имаше улога на коорганизатор. Најголемиот дел од дискусиите се одржаа во онлајн формат, но сепак две од нив беа во класичен облик. Така, во периодот меѓу 20 октомври и 5 ноември се одржаа осум (8) дискусии. Домаќините на дискусиите д-р отец Милан Ѓорѓевиќ (професор на Православниот Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, УКИМ – Скопје) и д-р Ристо Солунчев (професор на Филозофскиот факултет, УКИМ – Скопје), и овојпат имаа интересни гости на различни теми.

Прва дискусија: Mores bonos ∎ Добри обичаи (20.10.2022)

За моралот и вредностите во контекст на преданието и модерноста.

Насоки:

 • Лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи (1. Кор. 15,33) – меѓу различните интерпретации на обичаите и моралот;
 • Моралот и морализирањето во контекст на религијата и секуларизмот;
 • Христијанското сведочење во плуралистичките општества;
 • Либерализмот и конзервативизмот во светлината на црковното предание;
 • Мисијата и дијалогот во контекст на етиката и преданието.

Гости:

 1.  пастор д-р Коста Милков (директор на Балканскиот институт за вера и култура)
 2.  м-р отец Ивица Тодоров
Втора дискусија: Ut unum sint ∎ Да бидат едно (1.11.2022)

Да бидат едно (Јован 17,21). За перспективите на интерконфесионалниот дијалог и единството на христијаните.

Насоки:

 • Перспективите и дебатата околу единството на христијаните во римокатоличката и православната традиција;
 • Потешкотиите на патот и начините за нивно надминување;
 • Еклисиолошки импликации;
 • Дијалогот со нелитургиските христијански заедници;
 • Мисија и прозелитизам;
 • Локализирање на дискусијата – југоисточна Европа.

Гости:

 1.  д-р Владимир Градев (професор на Филозофскиот факултет, Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Бугарија) и
 2. проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски (декан на Православниот Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, УКИМ – Скопје)
Трета дискусија: Canticum novum ∎ Нова песна (3.11.2022)

За древното и новото во црковната музика.

Насоки:

 • Видовите на црковно пеење во литургискатапрактика;
 • Црковната музика како израз и медиум на теологијата и философијата;
 • Народот, клирот и пеењето во контекст на „заедничкото дело“ на црквата;
 • Хеленската и византиската естетика – начела, влијанија и разлики;
 • Црковното и световното во доменот на музиката.

Гости:

 • проф. Игор Зиројевиќ (Институт за византиска музика „Симон Карас“ , Атина, Грција)
 • м-р Георгиј Секуловски (Факултет за музичка уметност, УКИМ – Скопје)
Четврта дискусија: In deserto ∎ Во пустината (8.11.2022)

За странствувањето и подвижништвото во контекст на монашкиот и семејниот живот.

Насоки:

 • Исихазмот како универзален принцип на животот во Христа;
 • Парохијата и манастирот – спротиставени или комплементарни?;
 • Свештеник, исповедник, духовен отец – пастирската служба и нејзините димензии;
 • Монашките завети и современиот живот;
 • Харизматското богословие во православната Црква – институција или заедница.

Гости:

 1. епископ Јаков Стобиски и
 2. д-р отец Добромир Димитров (асистент на Православниот богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методиј“, Бугарија)
Петта дискусија: Facie ad faciem ∎ Лице во лице (19.11.2022)

За личниот однос како предуслов на знаењето.

Насоки:

 • Философските и богословските димензии на поимите „личност“ и „знаење“;
 • Односот учител-ученик некогаш и денес;
 • Универзитетот среде пандемијата КОВИД-19;
 • Општеството и оттуѓувањето.

Гости:

 1.  д-р Георги Каприев (професор на Филозофскиот факултет, Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Бугарија и
 2.  д-р Владимир Петрушевски (професор во пензија, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје)
Шеста дискусија: In mundo ∎ Во светот  (24.11.2022)

За односот на христијаните кон општеството.

Насоки:

 • Секуларно општество VS секуларизација на Црквата;
 • „солта на земјата“ (Матеј 5,13) – за историската мисија на христијанството;
 • Од хиерархија до анархија – инхерентната дијалектика на историското присуство на Црквата во светот;
 • Вера и идеологија – од симфонија до противречност;
 • Црковен живот, политика и активизам.

Гости:

 1. д-р Давор Џалто (професор на Универзитетскиот колеџ во Стокхолм)
 2. д-р Јордан Шишовски (предавач на Факултетот за архитектура и дизајн,
  УАКС – Скопје).
Седма дискусија: Lingua sua ∎ Сопствениот јазик (29.11.2022)

За јазикот, идентитетот и заедничарењето.

Насоки:

 • Јазичниот диверзитет и единството – локални, глобални и есхатолошки импликации;
 • Јазичната посебност – пречка или предуслов за заедничарење со другиот;
 • Јазикот – од средство за служење до средство за потичнување;
 • „Ангелските јазици“ (1. Кор. 13,1) – јазичноста и метадискурзивноста;
 • Мачеништво со збор – кризата на јазикот во современото христијанство.

Гости:

 1. д-р Бобан Карапејовски (доцент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,
  УКИМ – Скопје) и
 2. д-р Игор Радев (синолог, независен истражувач)
Осма дискусија: Locus ∎ Место (5.12.2022)

За свештениот простор и свештеното време.

Насоки:

 • Светоста на Бога и светоста на созданието;
 • Место на небото (Откр. 12,8) – есхатолошкиот „време-простор“ како архетип во литургиската уметност и архитектура;
 • Света земја (Дела 7,33) – за изборот на местото за изградба на храм;
 • Устројството на храмот – пропорции, светлина, звук, ритам, материјали;
 • Црковната и световната архитектура – совпаѓања, разлики и взаемна поврзаност.

Гости:

 1. Небојша Станковиќ
 2. Игор Котларовски