ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА БР.33

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 46, број 33, стр. 3–254, Скопје, пролет 2023

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

Ернесто Едереро дел Кампо
ЗА ШТО СЛУЖИ ФИЛОЗОФИЈАТА

Ernesto Heredero del Campo
WHAT IS THE USEFULNESS OF PHILOSOPHY

(5–11)

TEMAT:
СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
НА ФИЛОЗОФИЈАТА И/НА НАУКАТА

THEME:
CONTEMPORARY CHALLENGES OF THE
PHILOSOPHY AND/OF SCIENCE

 

Мирко Ѓошевски
РАСТОТ НА НАУЧНИТЕ ЗНАЕЊА —
ПРЕДИЗВИК ЗА СОВРЕМЕНАТА
ФИЛОЗОФИЈА НА НАУКАТА

Mirko Gjoshevski
THE GROWTH OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE —
A CHALLENGE FOR THE CONTEMPORARY
PHILOSOPHY OF SCIENCE

(13-28)

Мартин Поповски
НОВ ПОГЛЕД КОН ВСЕЛЕНАТА —
НОВ ПОГЛЕД КОН СТАРИТЕ ДИЛЕМИ
ЗА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ

Martin Popovski
NEW GLANCE TOWARDS THE UNIVERSE —
NEW PERSPECTIVE OF THE OLD PROBLEMS
ON SCIENTIFIC KNOWLEDGE

(29-45)

Бошко Караџов
СОВРЕМЕНИ ОРИЕНТАЦИИ ВО
ФИЛОЗОФИЈАТА НА НАУКАТА:
КОН ВРЕДНОСТИТЕ И ЗНАЧЕЊЕТО
НА СОЦИОЛОГИЈАТА НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ

Boshko Karadjov
CONTEMPORARY ORIENTATIONS
IN PHILOSOPHY OF SCIENCE:
TOWARDS VALUES AND SIGNIFICANCE
OF SOCIOLOGY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

(47-61)

Сенка Анастасова
ИНТЕРСЕКЦИОНАЛНАТА ФЕМИНИСТИЧКА
ФИЛОЗОФИЈА (ДИЈАЛЕКТИЧКИ
ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЕН ХУМАНИЗАМ)

Senka Anastasova
INTERSECTIONAL FEMINIST PHILOSOPHY
(DIALECTICAL INTERSECTIONAL HUMANISM)

(63-72)

 

Игор Поп Трајков
ИСТОРИЈАТА И МОДЕРНИЗМОТ:
ЕТИКАТА КАКО МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМ

Igor Pop Trajkov
HISTORY AND MODERNITY:
ETHICS AS A METHODOLOGICAL PROBLEM

(73-103)

 

Цане T. Мојаноски
ПРИЛОГ КОН ДЕБАТАТА ЗА ПОИМОТ НАУКА
ЗА БЕЗБЕДНОСТА (АСФАЛИОЛОГИЈА)

Cane T. Mojanoski
A CONTRIBUTION TO THE DEBATE
ON THE NOTION OF SECURITY SCIENCE
(ASPHALIOLOGY)

(105-132)

 

Слободан Марковиќ
МЕТАФИЗИЧКОТО ДОЖИВУВАЊЕ НА
НАУЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ

Slobodan Marković
THE METAPHYSICAL EXPERIENCE
OF THE SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD

(133-146)

 

Данка Јовевa
ПОПЕР И НЕГОВИОТ ТРЕТ СВЕТ —
ЕПИСТЕМОЛОГИЈА БЕЗ СУБЈЕКТ НА
ПОЗНАНИЕТО

Danka Joveva
POPPERS’ THIRD WORLD — EPISTEMOLOGY
WITHOUT A KNOWING SUBJECT

(147-162)

Марјан Болтевски
ФИЛОЗОФИЈАТА НА ВЕШТАЧКАТА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Marjan Boltevski
PHILOSOPHY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(163-176)

 

Верица Костова
ПРОБЛЕМОТ НА СЛОБОДАТА И МОРАЛОТ
ВО РОБОТИКАТА

Verica Kostova
THE PROBLEM OF FREE WILL
AND MORALITY IN ROBOTICS

(177-184)

 

Симо Георгиев
CAMOPAЗBИTOKOT HA MATEPИJATA
HA ПРИМЕРОТ НА СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ,
ПЕСИМИСТИЧКА И ОПТИМИСТИЧКА
HACOKА

Simo Georgiev
SELF-DEVELOPMENT OF MATTER FOLLOWING
THE EXPAMPLE OF THE SOLAR SYSTEM,
PESSIMISTIC AND OPTIMISTIC DIRECTIONS

(188-196)

 

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

 

Томас (Томислав) Јовановски
ОД БАБИЦА ДО КРИМИНАЛЕЦ: ВЕРОЈАТНАТА
КОНЕЧНА СЕБЕПЕРЦЕПЦИЈА НА СОКРАТ
(превод од англиски: Душица Димитровска)

Thomas (Tomislav) Jovanovski
FROM MIDWIFE TO CRIMINAL:
SOCRATES’ LIKELY FINAL SELF−PERCEPTION
 (translated from English: Dushica Dimitrovska)

(197-213)

 

 

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Никола Ристевски
ЛОГИЧКАТА АРГУМЕНТАЦИЈА ВО
ОНТОЛОШКИТЕ ДОКАЗИ ЗА БОЖЈОТО
ПОСТОЕЊЕ

Nikola Ristevski
LOGICAL ARGUMENTATION IN THE
ONTOLOGICAL PROOFS FOR GOD’S EXISTENCE

(215-231)

 

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Мирко Ѓошевски
ПРОМОТИВНА РЕЧ ЗА 27. И 28. БРОЈ
НА ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА

Mirko Gjoshevski
PROMOTION SPEECH ON FILOZOFSKA
TRIBINA, NUMBERS 27 AND 28

(233-244)

 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(245-251)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА
NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(253-254)