Филозофска трибина бр. 24

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
TEMAT: ФИЛОСОФИЈАТА И МИРОТ
година 41, број 24, стр. 3-228, Скопје, есен 2018

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

TEMAT:
ФИЛОСОФИЈАТА И МИРОТ
THEME:
PHILOSOPHY AND PEACE

Мирко Ѓошевски
МИРОТ И ЗЛОТО

Mirko Gjoshevski
PEACE AND EVIL

(5-16)

Радомир Виденовиќ
ВЕЧЕН ИЛИ МОЖЕН МИР

Radomir Videnović
PERPETUAL OR POSSIBLE PEACE

(17-26)

Бранка Минчева Коцевска
ФИЛОЗОФСКИТЕ И ЕТИЧКИТЕ
ПОДГОТОВКИ ЗА СОЗДАВАЊЕ
НА КОНЦЕПЦИЈАТА ЗА ТРАЕН МИР

Branka Mincheva Kocevska
PHILOSOPHICAL AND ETHICAL
BACKGROUNDS FOR CREATING
THE CONCEPT OF PERPETUAL PEACE

(27-40)

Славчо Ковилоски
ЗНАЧЕЊЕТО И ИДЕИТЕ НА ЕВРОПСКИТЕ
МИРОВНИ КОНФЕРЕНЦИИ ВО XIX ВЕК

Slavcho Kovilovski
THE MEANING AND IDEAS OF THE EUROPEAN
PEACE CONFERENCES IN THE 19TH CENTURY

(41-48)

Маја Стојанова
ПОЛИТИЧКИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЈТОНСКИОТ
МИРОВЕН ДОГОВОР – НЕЗАВРШЕН МИР

Maja Stojanova
THE POLITICAL ASPECTS OF THE DAYTON
PEACE AGREEMENT—UNFINISHED PEACE

(49-67)

Бошко Караџов
ПОПЕРОВИОТ ПАРАДОКС
НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА И АНАРХО-
ПАЦИФИСТИЧКАТА ФИЛОЗОФИЈА

Boshko Karadzov
POPPER’S PARADOX OF TOLERANCE
AND ANARCHO-PACIFIST PHILOSOPHY

(69-82)

Коста Милков
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА КНИГАТА
ВО ОДБРАНА НА ВОЈНАТА ОД НАЈЏЕЛ БИГАР

Kosta Milkov
CAN WAR EVER BE JUSTIFIED?
REVIEW ESSAY OF NIGEL BIGGAR’S
IN DEFENCE OF WAR

(83-98)

Виктор Недески
МИРОТ ВО ДЕЛАТА НА
ХРИСТИЈАНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОД IV ВЕК

Viktor Nedeski
PEACE IN THE WRITINGS OF
THE FOURTH CENTURY CHRISTIAN WRITERS

(99-108)

Верица Костова
МИР НА СИТЕ – СВЕШТЕНИОТ ВОЗГЛАС
КОН ВЕРНИОТ НАРОД

Verica Kostova
PEACE TO EVERYBODY — THE PRIESTLY EXCLAMATION
TOWARD THE FAITHFULL PEOPLE

(109-117)

Филип Трајковски
ТОЛСТОЕВИОТ МАНИФЕСТ
НА ХРИСТИЈАНСКИОТ ПАЦИФИЗАМ:
ОСВРТ КОН ДЕЛОТО
ЦАРСТВОТО БОЖЈО Е ВО ВАС

Filip Trajkovski
TOLSTOY’S MANIFEST
OF CHRISTIAN PACIFISM: ON HIS WORK
THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN YOU

(119-133)

Росано Чолаков
ДАЛИ МОЖЕ НЕМИРНИОТ ЧОВЕК
ДА ИЗГРАДИ МИРНО ЧОВЕШТВО?!

Rosano Cholakov
COULD THE RESTLESS HUMAN BE ABLE
TO BUILD A PEACEFUL MANKIND?!

(135-140)

 

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Марија Тодоровска
АПОФАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
ВО „ЛАТИНСКИОТ АСКЛЕПИЈ“

Marija Todorovska
APOPHATIC ELEMENTS
IN „LATIN ASCLEPIUS“

(141-163)

Ена Чаусидис
ИДЕИТЕ ЗА БЕСМРТНОСТА НА ЧОВЕЧКАТА
ДУША КАЈ СВ. АВРЕЛИЈ АВГУСТИН
И КАЈ СВ. ТОМА АКВИНСКИ

Ena Chausidis
THE IDEAS ABOUT IMMORTALITY
OF THE SOUL IN ST. AURELIUS AUGUSTINE
AND ST. THOMAS AQUINAS

(165-184)

Стефан Марковски
„ФИЛТЕРОТ“ НА ПОСТМОДЕРНОТО
ВОЗВИШЕНО ИЛИ ЗА ЕДНА НОВА
РЕУНИФИКАЦИЈА НА НАУКИТЕ
И ФИЛОЗОФИЈАТА НА УМЕТНОСТА

Stephan Markovski
THE “FILTER” OF THE POSTMODERN
SUBLIME OR ON A NEW REUNIFICATION
OF SCIENCES AND PHILOSOPHY OF ARTS

(185-189)

 

СРЕДНОШКОЛСКИ ФОРУМ
HIGH SCHOOL STUDENTS’ FORUM

Александра Танасоска
ЛИБЕРТИ ВАЛАНС: ПРАВОТО НА СИЛАТА
ИЛИ СИЛАТА НА ПРАВОТО

Aleksandra Tanasoska
LIBERTY VALANCE:
THE JUSTNESS OF FORCE OR
THE FORCE OF JUSTNESS?

(191-196)

 

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Дејан Донев
КУЛТУРНАТА РАЗНОЛИКОСТ
ВО ТОЛКУВАЊЕТО НА БИОЕТИКАТА
НА ФРИЦ ЈАР

Dejan Donev
THE CULTURAL DIVERSITY
IN THE INTERPRETATION OF THE BIOETHICS
OF FRITZ ЈAHR

(197-199)

 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

Љупчо Митковски
ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

Ljupcho Mitkovski
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(201-204)

Ана Дишлиеска-Митова
ОСВРТ КОН
8. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Ana Dishlieska-Mitova

ON THE
8. PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(205-223)

Ана Димишковска
ПРИКАЗ НА 24-ОТ СВЕТСКИ ФИЛОЗОФСКИ
КОНГРЕС

Ana Dimishkovska

ON THE 24TH WORLD CONGRESS
OF PHILOSOPHY

(225-228)