Филозофска трибина бр. 27

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА

TEMAT: ЧОВЕКОТ КАКО МЕРА: 2500 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ПРОТАГОРА

година 43, број 27, стр. 3-266, Скопје, пролет 2020

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

IN MEMORIAM

Мирко Ѓошевски
ВИОЛЕТА ПАНЗОВА — ЛИЧНОСТ И ДЕЛО

Mirko Gjoshevski
VIOLETA PANZOVA — THE PERSON
AND HER WORK

(5-13)

Ана Димишковска
ЛОГИКАТА КАКО MEDICINA MENTIS:
КОН НАУЧНИОТ И ПЕДАГОШКИОТ
ПРИДОНЕС НА ПРОФ. Д–Р ВИОЛЕТА
ПАНЗОВА ЗА РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА
ФИЛОЗОФСКО−ЛОГИЧКА МИСЛА

Ana Dimishkovska
LOGIC AS MEDICINA MENTIS:
ON PROF. DR. VIOLETA PANZOVA’S SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF MACEDONIAN
PHILOSOPHICAL−LOGICAL THOUGHT

(15-34)

ОМАЖ
HOMAGE

Вера Георгиева
КОН ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО
НА 100–ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО
НА ЈОНЧЕ ЈОСИФОВСКИ

Vera Georgieva
IN MEMORY OF JONCE JOSIFOVSKI
ON THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH

(35-40)

Јонче Јосифовски
МЕЃУ РАЗУМОТ И ЧОВЕЧНОСТА

Jonche Josifovski
BETWEEN REASON AND HUMANITY

(35-40)

БЕСЕДА ЗА ФИЛОЗОФИЈАТА
SPEECH ON PHILOSOPHY

Владимир Давчев
ТРЕБА ЛИ ДА СТРАВУВАМЕ ОД
ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА −
ФИЛОЗОФСКИ ДИЛЕМИ

Vladimir Davchev
SHOULD WE FEAR ARTIFICIAL
INTELLIGENCE – PHILOSOPHICAL DILEMMAS

(57-66)

TEMAT:
ЧОВЕКОТ КАКО МЕРА: 2500 ГОДИНИ
ОД РАЃАЊЕТО НА ПРОТАГОРА
THEME:
MAN AS A MESURE: 2500 YEARS
SINCE THE BIRTH OF PROTAGORAS

 

Витомир Митевски
АНТИЧКАТА РЕЦЕПЦИЈА НА ПРОТАГОРА

Vitomir Mitevski
ANCIENT RECEPTION OF PROTAGORAS

(67-72)

Иван Џепароски
ПРОТАГОРА И АНТРОПОЛОШКАТА
ЕСТЕТИКА

Ivan Djeparoski
PROTAGORAS AND ANTHROPOLOGICAL
AESTHETICS

(73-86)

Мирко Ѓошевски
ТЕЗАТА НА ПРОТАГОРА И
АНТРОПОЦЕНТРИЗМОТ НА
ХАЈДЕГЕРОВАТА ОНТОЛОГИЈА

Mirko Gjoshevski
PROTAGORAS’S THESIS AND THE
ANTHROPOCENTRISM OF HEIDEGGER’S
ONTOLOGY

(87-97)

Радомир Виденовиќ
HOMO MENSURA

Radomir Videnović
HOMO MENSURA

(99-105)

Душица Ѓокиќ
ПРОТАГОРОВАТА ВИЗИЈА ЗА ЧОВЕКОТ
КАКО МЕРА НА СИТЕ СТВАРИ —
ВОВЕД ВО ИДНИНАТА

Dushica Gjokikj
PROTAGORAS’ VISION OF MAN
AS THE MEASURE OF ALL THINGS —
A PRELUDE OF THE FUTURE

(107-121)

Бошко Караџов
ПАРАДОКСОТ НА СУДОТ
ИЛИ ПРОТАГОРА ПРОТИВ ЕВАТЛ

Boshko Karadjov
PARADOX OF THE COURT OR
PROTAGORAS
VS EUATHLUS

(123-136)

Јасмина Мојсиева–Гушева
ДИЛЕМА ПОМЕЃУ АНТРОПОЦЕНТРИЧНАТА
И ЕКОЦЕНТРИЧНАТА ЕТИКА

Jasmina Mojsieva–Gusheva
A DILEMMA BETWEEN ANTHROPOCENTRIC
AND ECOCENTRIC ETHICS

(137-146)

Марија Тодоровска
МЕРАТА НА HOMO DEBILIS:
ОСНОВНИ
ОПРЕДЕЛБИ
И МОДЕЛИ НА ПОПРЕЧЕНОСТА

Marija Todorovska
THE MEASURE OF HOMO DEBILIS:
BASIC
DEFINITIONS AND MODELS OF DISABILITY

(147-175)

Самуел Садикарио–Колономос
ЛОГОС ВО ВРЕМЕ, ЧОВЕК, ТОРА,
СВ. ЈОВАН ЕВАНГЕЛИСТ, ПРОТАГОРА,
МЕРЕЊЕ, МОДЕРНА ФИЗИКА, ЖИВОТ
И АНТРОПИЧЕН ПРИНЦИП

Samuel Sadikario–Kolonomos
LOGOS, IN TIME, HUMAN, TORAH,
St. JOHN THE EVANGELIST, PROTAGORAS,
MEASUREMENT, MODERN PHYSICS,
AND THE ANTHROPIC PRINCIPLE

(177-197)

Ана Кечан
ФЛУИДНОСТА НА ИДЕНТИТЕТОТ
ВО
ДИСТОПИСКИОТ СВЕТ
НА РИЧАРД К. МОРГАН)

Ana Kechan
IDENTITY FLUIDITY IN THE DYSTOPIAN
WORLD OF RICHARD K. MORGAN

(199-209)

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Драган Проле
ОТПОР КОН ДРУГОСТА
(превод од англиски: Мариглен Демири)

Dragan Prole
RESISTANCE TO OTHERNESS
(translated from English: Mariglen Demiri)

(211-228)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Фросина Ѓоревска
НЕКОИ ОПРЕДЕЛБИ НА БОГ
ОД CORPUS HERMETICUM

Frosina Gjorevska
SOME DEFINITIONS OF GOD
FROM CORPUS HERMETICUM

(229-236)

БИБЛИОГРАФИИ
BIBLIOGRAPHIES

БИБЛИОГРАФИЈА НА
ПРОФ. Д-Р ВИОЛЕТА ПАНЗОВА

PROF. DR. VIOLETA
PANZOVA’S BIBLIOGRAPHY

(237-243)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(245-247)

ОСВРТ КОН
10. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

ON THE
10. PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(249-261)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(263-266)