Филозофска трибина бр. 26

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
TEMAT: ФИЛОЗОФИЈА И ФИЛМ
година 42, број 26, стр. 3-263, Скопје, есен 2019

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

IN MEMORIAM

Олга Пешевска Заревска
ФИЛОЗОФИЈАТА КАКО УМЕТНОСТ НА
КОПНЕЖОТ ПО ИДЕАЛ: ОСВРТ КОН
ФИЛОЗОФСКО–ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ
И КОН УМЕТНИЧКОТО ФИЛМСКО
ТВОРЕШТВО НА ПРОФЕСОРОТ
СТЕФАН СИДОВСКИ

Olga Peshevska Zarevska
PHILOSOPHY AS AN ART OF THE YEARNING
TOWARDS AN IDEAL: ON PROFESSOR STEFAN
SIDOVSKI’S PHILOSOPHICAL-EDUCATIONAL
AND ARTISTIC FILM WORK

(5-11)

 

TEMAT:
ФИЛОЗОФИЈА И ФИЛМ
THEME:
PHILOSOPHY AND FILM

Стефан Сидовски
ПЛУРАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА НА ФИЛМОТ
ОД АСПЕКТОТ НА ПОВЕЌЕСТРАНАТА И
ДИЈАЛЕКТИЧКА ДИМЕНЗИЈА
НА ФИЛМСКАТА МОНТАЖА

Stefan Sidovski
A PLURALISTIC THEORY OF FILM FROM
THE ASPECT OF MULTITUDINOUS AND
DIALECTICAL DIMENSION OF FILM EDITING

(13-27)

Катица Ќулавкова
СОНОТ ЗА ЕЛЕНОТ И СРНАТА: ИНТИМНАТА
ПРЕПИСКА МЕЃУ ТЕЛОТО И ДУШАТА

Katica Kjulavkova
THE DREAM OF THE STAG AND THE DOE:
AN INTIMATE CORESPONDENCE BETWEEN
BODY AND SOUL

(29-39)

Бошко Караџов
ФИЛОЗОФИЈА НА ДЕТСТВОТО ИЛИ КОН
ОНТОЛОШКИОТ ЈАЗИК НА ДЕТСКАТА ИГРА

Boshko Karadjov
THE PHILOSOPHY OF CHILDHOOD OR
TOWARDS AN ONTOLOGICAL LANGUAGE OF
THE CHILDREN’S GAME

(41-56)

Јасна Котеска
БРАНОТ: ЧОВЕЧКАТА ПСИХОЛОГИЈА
И АВТОРИТАРНОСТА

Jasna Koteska
THE WAVE: HUMAN PSYCHOLOGY
AND AUTORITARIANISM

(57-76)

Марија Тодороска
СИМПТОМОТ БАДЈУ

Marija Todoroska
THE BADIOU SYMPTOM

(77-90)

Слава Јанакиева
КОГА ЌЕ ГО УБИЈАТ ЃАВОЛОТ.
РАЗМИСЛУВАЊА ПО ПОВОД ФИЛМОТ
„АВР“ (2011) НА АКИ КАУРИСМАКИ

Slava Janakieva
WHEN THEY KILL THE DEVIL.
CONSIDERING AKI KAURISMAKI’S FILM
“LE HAVRE” (2011)

(91-108)

Вангел Ноневски
КИБЕРПАНКОТ И СЛОБОДНОТО
ТОЛКУВАЊЕ НА СТВАРНОСТА

Vangel Nonevski
CYBERPUNK AND FREE INTERPRETATION
OF REALITY

(109-121)

Денко Скаловски
СЕРИОЗНАТА ЕДНОСТАВНОСТ НА „ЕДЕН
ЧОВЕК И ЕДНА ЖЕНА“ И „ЕДНИТЕ И
ДРУГИТЕ“ НА КЛОД ЛЕЛУШ

Denko Skalovski
THE SERIOUS SIMPLICITY OF “A MAN AND A
WOMAN” AND “THE ONE AND THE OTHERS”
BY CLAUDE LELОUCH

(123-135)

Александар Прокопиев
ГУСТАВ ФОН АШЕНБАХ –
ОД МАН ДО ВИСКОНТИ

Aleksandar Prokopiev
GUSTAVE VON ASCHENBACH –
FROM MANN TO VISCONTI

(137-141)

Игор Анѓелков
КОН „8 МИНУТИ И 19 СЕКУНДИ“,
ОМНИБУС (БУГАРИЈА, 2018)

Igor Angjelkov
ON “8 MINUTES AND NINETENN SECONDS”,
OMNIBUS (BULGARIA, 2018)

(143-147)

Иван Џепароски, Милчо Манчевски
ФИЛОЗОФИЈАТА И ФИЛМСКОТО ДЕЛО:
МАНЧЕВСКИ (ИНТЕРВЈУ)

Ivan Djeparoski, Milcho Manchevski
PHILOSOPHY AND FILM WORK:
MANCHEVSKI (INTERVIEW)

(149-175)

СРЕДНОШКОЛСКИ ФОРУМ
HIGH SCHOOL STUDENTS’ FORUM

Наташа Драшковиќ
HOMO HOMINI LUPUS EST:
КОЛКУ ЧИНИ ЕДНА НАСМЕВКА?

Natasha Drashković
HOMO HOMINI LUPUS EST:
HOW MUCH IS A SMILE?

(177-181)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Марија Тодоровска
НЕГАТИВНАТА ТЕОЛОГИЈА КАЈ СВ. ВАСИЛИЈ
ВЕЛИКИ И КАЈ СВ. ГРИГОРИЈ НИСКИ

Marija Todorovska
THE NEGATIVE THEOLOGY IN ST. BASIL THE
GREAT AND ST. GREGORY OF NYSSA

(183-208)

Симеон Алексов
СВ. АВРЕЛИЈ АВГУСТИН:
ПОТРАГАТА ПО ВИСТИНАТА

Simeon Aleksov
ST. AURELIUS AUGUSTINUS:
SEARCH FOR THE TRUTH

(209-217)

Филип Клетников
АНТИФИЛОЗОФСКИ ТРАКТАТ ЗА
БЕСМИСЛАТА НА ЧОВЕКОВИОТ ЖИВОТ

Filip Kletnikov
ANTIPHILOSOPHICAL TREATISE ON THE
MEANINGLESSNESS OF HUMAN LIFE

(219-240)

 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(241-244)

ОСВРТ КОН
9. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

ON THE
9. PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(245-260)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(261-263)