ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА Бр. 34

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 46, број 34, стр. 3–254, Скопје, есен 2023

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Мирко Ѓошевски
ДИЈАЛЕКТИКАТА
И ДИЈАЛЕКТИЧКИОТ МЕТОД

Mirko Gjoshevski
DIALECTICS AND DIALECTIC METHOD

(5-40)

 

Трајче Стојанов
СОБОРНО ПОЗНАНИЕ: ЛОКУС НА
ГНОСЕОЛОГИЈАТА И ОНТОЛОГИЈАТА

Trajche Stojanov
ЕCCLESIASTIC KNOWLEDGE:
LOCUS OF GNOSEOLOGY AND ONTOLOGY

(41-70)

 

Марија Тодоровска
НЕКОЛКУ ПРИМЕРИ НА ФИЛОЗОФСКО–
ТЕОЛОШКА УПОТРЕБА НА ПРИКАЗНАТА
ЗА ЧУВАРИТЕ ОД КНИГАТА НА ЕНОХ

Marija Todorovska
A FEW INSTANCES OF A PHILOSOPHICAL–
THEOLOGICAL USE OF THE STORY OF THE
WATCHERS FROM THE BOOK OF ENOCH

(71-92)

 

Александар Стаматов
ПАТОТ НА ЛАОЦЕ НИЗ ИСТОРИЈАТА,
ФИЛОЗОФИЈАТА И СТАРИТЕ ТЕКСТОВИ

Aleksandar Stamatov
LAOZI’S WAY THROUGH HISTORY,
PHILOSOPHY AND OLD TEXTS

(93-104)

 

Пантелеј Кондратјук
ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИОТ ГРЧ НА БИТИЕТО
ИЗРАЗЕН СО ЈАЗИКОТ НА ФИЛОСОФИЈАТА

Pantelej Kondratjuk
THE EXISTENTIAL CONVULSION OF BEING
EXPRESSED THROUGH THE LANGUAGE
OF PHILOSOPHY

(105-126)

 

Бошко Караџов
ФИЛОЗОФСКИТЕ ОСНОВИ НА
ОБЈЕКТИВИЗМОТ НА АЈН РЕНД

Boshko Karadjov
AYN RAND’S PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS
OF OBJECTIVISM

(127-139)

 

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Еуген Финк
ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈАТА
(превод од германски: Трајче Серафимовски)

Eugen Fink
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
(translated from German: Trajche Serafimovski)

(141-153)

 

Стивен Фридман
БИКОТ НА ФАЛАРИС:
РЕШАВАЈЌИ ЈА ЗАГАТКАТА НА ЧУДЕСНИОТ, ГОЛЕМ СВЕТ
(превод од германски: Ана Димишковска)

Steven Friedman
PHALARIS'S BULL: 
SOLVING THE RIDDLE OF THE GREAT BIG WORLD
translated from English: Ana Dimishkovska)

(155-183)

 

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

 

Сара Котеска
КАТЕГОРИИТЕ ВО УЧЕЊАТА НА
АРИСТОТЕЛ И НА КАНТ

Sara Koteska
THE CATEGORIES IN ARISTOTLE’S
AND KANT’S TEACHINGS

(185-205)

Андреј Лазаревски
ИНТЕРДИСКУРЗИВНИОТ И
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИОТ ОДНОС
НА ФИЛОСОФИЈАТА И КНИЖЕВНОСТА

Andrej Lazarevski
INTERDISCURSIVE AND INTERDISCIPLINARY
RELATION BETWEEN PHILOSOPHY
AND LITERATURE

(207-216)

Илија Вељаноски
КРАТОК ПРЕГЛЕД НА МЕТАФИЗИЧКИТЕ
ПРАШАЊА И ПОЗИЦИИ
ВО ФИЛОЗОФИЈАТА НА МЕДИЦИНАТА

Ilija Veljanoski
A BRIEF OVERVIEW OF THE METAPHYSICAL
ISSUES AND POSITIONS IN PHILOSOPHY
OF MEDICINE

(217-224)

 

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Ана Димишковска
ИСТОРИЈАТА НА ФИЛОЗОФИЈАТА
КАКО ДВОЛИЦЕВ ЈАНУС
кон книгата Целите и методите на историјата
на филозофијата: Платон како парадигма
од Јасмина Поповска)

Ana Dimishkovska
HISTORY OF PHILOSOPHY
AS A TWO–FACED JANUS
(Towards The Goals and Methods of History
of Philosophy: Plato as a Paradigm,
by Jasmina Popovska)

(225-234)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(235-237)

Марија Велинова
ОСВРТ КОН
13. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Marija Velinova
ON THE
13. PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(239-251)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА
NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(253-254)