ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА БР. 32

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 45, број 32, стр. 3–264, Скопје, есен 2022

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Иван Џепароски
КОН ЕДЕН ПЛАНЕТАРЕН ХУМАНИЗАМ

Ivan Djeparoski
TOWARDS A PLANETARY HUMANISM

(5-18)

Марија Тодороска
НАНСИ: СМИСЛАТА – СВЕТОТ –
ФИЛОЗОФИЈАТА

Marija Todoroska
NANCY: SENSE – WORLD – PHILOSOPHY

(19-34)

Душица Ѓокиќ
ФИЛОЗОФСКИОТ ИДЕНТИТЕТ
НА ФЕРИД МУХИЌ

Dushica Gjokikj
FERID MUHIĆ’S PHILOSOPHICAL IDENTITY

(35-57)

Бошко Караџов
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВАТА:
БЕЗБЕДНОСТА И СЛОБОДАТА
ВО МИНАРХИСТИЧКОТО ОПШТЕСТВО

Boshko Karadjov
DEMONOPOLIZATION OF THE STATE:
THE PROBLEM OF SECURITY AND FREEDOM
IN THE MINARCHIST SOCIETY

(59-75)

Игор Поп Трајков
ПАТОЛОГИЈАТА И ЛЕГАЛНОСТА
НА НАДЗОРОТ НИЗ ИСТОРИЈАТА И ДЕНЕС

Igor Pop Trajkov
PATHOLOGY AND LEGALITY OF
SURVAILANCE DURING HISTORY AND TODAY

(77-104)

 

Фросина Ѓоревска
АРИСТОТЕЛОВАТА ТЕОРИЈА ЗА СПРОТИВСТАВЕНОСТА НА АСЕРТОРИЧКИТЕ И
НА МОДАЛНИТЕ ИСКАЗИ

Frosina Gjirevska
ARISTOTLE’S THEORY ON THE OPPOSITION
OF ASSERTORIC AND MODAL STATEMENTS

(105-130)

Антонио Пановски
ПРИНЦИПОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА
КАКО КРИТЕРИУМ НА ЗНАЧЕЊЕТО
ВО ФИЛОЗОФИЈАТА
НА ЛОГИЧКИОТ ПОЗИТИВИЗАМ

Antonio Panovski
THE PRINCIPLE OF VERIFICATION
AS A CRITERIUM OF MEANING
IN THE PHILOSOPHY OF LOGICAL POSITIVISM

(131-149)

Христина Петкоска
ПРАГМАТИСТИЧКАТА ТЕОРИЈА
ЗА ВИСТИНАТА ВО УЧЕЊЕТО
НА ЧАРЛС САНДЕРС ПИРС

Hristina Petkoska
THE PRAGMATIC THEORY OF TRUTH
IN CHARLES SANDERS PIERCE’S TEACHING

(151-165)

Јасна Котеска
ТОЈ МРАЧЕН ПРЕДМЕТ НА ЖЕЛБАТА:
ПСИХОАНАЛИТИЧКИ ПОГЛЕД
ВРЗ СВЕТОТ НА БУЊУЕЛ

Jasna Koteska
THAT OBSCURE OBJECT OF DESIRE:
THE PSYCHOANALYTICAL VIEW
OF THE WORLD OF BUÑUEL

(167-174)

ПРЕВОДИ
TRANSLATIONS

Филип–Жозеф Салазар
МАРКСОВАТА СЛОБОДА ИЛИ РЕТОРИЧКА

 

ЛОКСОДРОМА КОН НЕГОВИТЕ
ТЕЗИ ЗА ФОЕРБАХ
(превод од англиски: Владимир Ѓуровиќ)

Philippe–Joseph Salazar
MARX’S FREEDOM, OR A RHETORICAL
RHUMB ON HIS THESES ON FEUERBACH
(translated from English: Vladimir Gjurovic)

(175-198)

Ајрис Мердок
ПРОТИВ „СУВАТА ЛИТЕРАТУРА“
(превод од англиски: Ведран Диздаревиќ)

Iris Murdoch
AGAINST DRYNESS
(translated from English: Vedran Dizdarevic)

(199-208)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Андреј Лазаревски
ПОЕСИЈА КАКО АТАРАКСИЈА: ПОСТАВУВАЊЕ НА СКЕПТИЧКОТО
ЕТИЧКОКАКО ЦЕЛ НА
СОВРЕМЕНОТО (МЕТА)ПОЕТИЧКО

Andrej Lazarevski
POETRY AS ATARAXIA: SKEPTICAL ETHICS
AS THE GOAL OF THE CONTEMPORARY
(META)POETIC

(209-218)

СРЕДНОШКОЛСКИ ФОРУМ
HIGH SCHOOL STUDENTS’ FORUM

Ксенија Мано
ПРАВДАТА, ГНЕВОТ И ПРЕДРАСУДИТЕ:
КАКО ДА СЕ СУДИ НЕПРИСТРАСНО?

Ksenija Mano
JUSTICE, RAGE AND PREJUDICES:
HOW TO UNBIASEDLY JUDGE?

(219-224)

ПРИКАЗИ
BOOK REVIWS

Ана Димишковска
ОД(ИСЕЈ)АТА НА ВРАЌАЊЕТО —
ТАЈНАТА НА ТАЈАН
(кон романот Putovanje u Tajan од Ferid Muhić)

Ana Dimishkovska
THE OD(YSS)E(Y) OF RETURNING —
THE SECRET OF TAJAN
(Book review of Trip to Tajan from Ferid Muhic)

(225-228)

Александар Стаматов
МЕНЦИЈ
(кон книгата Менциј, превод од древнокинески,
предговор и белешки: Игор Радев)

Aleksandar Stamatov
MENCIUS
(Book review of the Mencius, translated from
ancient Chinese, foreword and notes by Igor Radev)

(229-233)

Боби Бадаревски
ПОЛИТИЧКИ ГОВОРИ И ЈАВНИ НАСТАПИ
(кон книгата Политички говори и јавни
настапи: Облици на комуникативно
дејствување во јавните настапи на
политичарите од Магдалена Стојмановиќ)

Bobi Badarevski
POLITICAL SPEECHES AND PUBLIC SHOWS
(Book review of Political Speeches and Public
Shows: Types of Communicative Action in
Politicians’ Public Shows
from Magdalena Stojmenovic)

(235-240)

 

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(241-246)

Андреј Лазаревски
ОСВРТ КОН
12. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Andrej Lazarevski
ON THE
12. PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL

(247-262)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(263-264)