ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА БР. 31

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 45, број 31, стр. 3-208, Скопје, пролет 2022

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР INTRODUCTION

(3-4)

TEMAT: ФИЛОЗОФСКАТА МИСЛА ВО МАКЕДОНИЈА

THEME: PHILOSOPHICAL THOUGHT IN MACEDONIA

Денко Скаловски
ЈОНЧЕ ЈОСИФОВСКИ:
ПРВИОТ МЕЃУ ПРВИТЕ

Denko Skalovski
JONCHE JOSIFOVSKI:
FIRST AMONG THE FIRST

(5-14)

Мирко Ѓошевски
ОГЛЕД ЗА МАКЕДОНСКИОТ СОКРАТ — МИТКО ИЛИЕВСКИ

Mirko Gjoshevski
AN ESSAY ON THE MACEDONIAN SOCRATES — MITKO ILIEVSKI

(15-27)

Иван Џепароски
СТАРДЕЛОВ — СТОЖЕР
НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛОЗОФИЈА
И ЕСТЕТИКА

Ivan Djeparoski
STARDELOV — THE PILLAR OF MACEDONIAN PHILOSOPHY AND AESTHETICS

(29-35)

Душица Ѓокиќ
ФИЛОЗОФИЈАТА НА КОЛЕ ЈОВАНОВСКИ — АПОТЕОЗА НА ЧОВЕКОВИОТ ДУХ, СВЕСТА, САМОСВЕСТА И ДУХОВНИОТ ИДЕНТИТЕТ

Dushica Gjokikj
THE PHILOSOPHY OF KOLE JOVANOVSKI – APOTHEOSIS OF HUMAN SPIRIT, CONSCIOUSNESS, SELF-CONSCIOUSNESS AND SPIRITUAL IDENTITY

(37-52)

Радомир Виденовиќ
ШАХОТ СИМБОЛ НА КОСМОСОТ

Radomir Videnović
CHESS SYMBOL OF THE COSMOS

(53-60)

Слободан Беличански
ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ ПОДВИГ
НА ПРОФЕСОРОТ ЛАЗАР М. КЕСКИНОВ

Slobodan Belichanski
THE INTELLECTUAL FEAT OF THE HIGH SCHOOL TEACHER LAZAR M. KESKINOV

(61-67)

Бошко Караџов
ВЕЛЕШКАТА ФИЛОЗОФСКА ТРАДИЦИЈА:
ОД ЏИНОТ ДО РАЦИН

Boshko Karadjov
THE VELES PHILOSOPHICAL TRADITION:
FROM DZHINOT TO RACIN

(69-89)

Кица Колбе
КАКО СТАНАВ ФИЛОЗОФИНА
ОД „СКОПСКАТА ФИЛОЗОФСКА ЕСТЕТИЧКА ШКОЛА“

Kica Kolbe
HOW I BECAME A PHILOSOPHERESS
OF THE “SKOPJE PHILOSOPHICAL
AESTETHICAL SCHOOL”

(91-106)

Јасмина Поповска
НАСТАВАТА ПО ИСТОРИСКО–ФИЛОЗОФСКИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЛОЗОФИЈА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ (1946–2021)

Jasmina Popovska
THE HISTORICO-PHILOSOPHICAL COURSES AT THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AT THE FACULTY OF PHILOSOPHY IN SKOPJE (1946-2021)

(107-120)

Марија Тодоровска
ПОГЛЕД КОН ФИЛОЗОФСКИТЕ ТЕКСТОВИ ОД ГОДИШНИОТ ЗБОРНИК
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

Marija Todorovska
A GLANCE AT THE PHILOSOPHICAL PAPERS PUBLISHED IN THE ANNUAIRY
OFTHE FACULTY OF PHILOSOPHY

(121-142)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Александар Симоновски
ПРОПОВЕД И ВЕРА: ДЕМИТОЛОГИЗАЦИЈАТА
НА НОВИОТ ЗАВЕТ
НА РУДОЛФ БУЛТМАН

Aleksandar Simonovski
KERYGMA AND FAITH:
RUDOLF BULTMANN’S DEMYTHOLOGIZATION
OF THE NEW TESTAMENT

(143-156)

Пантелеј Михаилович Кондратјук
ЕВРЕЈСКИОТ МИСТИЦИЗАМ КАКО
ТРАНСЦЕНДЕНТНА ВРСКА ПОМЕЃУ СВЕТОТ НА СИМ И СВЕТОТ НА ЈАФЕТ

Pantelej Mihailovich Kondratjuk
EWISH MYSTICISM AS A TRANSCENDENT CONNECTION BETWEEN
THE WORLD OF SIM
AND THE WORLD OF JAPHETH

(157-178)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Никола Ристевски
БЕРКЛИ, ДЕКАРТ И ТРЕТАТА ТОЧКА
НА ЗАМИСЛЕНИОТ ТРИАГОЛНИК

Nikola Ristevski
BERKELЕY, DESCARTES AND THE THIRD POINT OF THE IMAGINARY TRIANGLE

(179-191)

СРЕДНОШКОЛСКИ ФОРУМ
HIGH SCHOOL STUDENTS’ FORUM

Марија Велинова
УМЕТНОСТА НЕ Е КОПИЈА НА
РЕАЛНИОТ СВЕТ. САМО ЕДНА ПРОКЛЕТА СТВАР Е ДОВОЛНА“

Marija Velinova
“ART IS NOT A COPY OF THE REAL WORLD.
ONE OF THE DAMN THINGS IS ENOUGH”

(193-199)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ
SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(239-254)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS

(207-206)