Филозофска трибина бр. 28

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА
година 43, број 28, стр. 3-270, Скопје, есен 2020

 

 

ВОВЕДЕН ЗБОР
INTRODUCTION

(3-4)

IN MEMORIAM

Мирко Ѓошевски
КОЛЕ ЈОВАНОВСКИ —
ФИЛОЗОФСКИ ПОРТРЕТ

Mirko Gjosheski
KOLE JOVANOVSKI —
A PHILOSOPHICAL PORTRAIT

(5-14)

АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ARTICLES

Иван Џепароски
ВОВЕД ВО „ГРДОТО“

Ivan Djeparoski
INTRODUCTION TO THE “UGLY”

(15-27)

Бошко Караџов
ФИГУРАЛНАТА СЕМИОТИКА
НА СЛОБОДАТА

Boshko Karadjov
FIGURAL SEMIOTIC OF LIBERTY

(29-44)

Марија Тодоровска
БОЖЕСТВЕНОСТА НА СТОИЧКИОТ
ЛОГОС — НЕКОЛКУ ВОВЕДНИ БЕЛЕШКИ
ЗА ДЕМИУРГИСКИОТ ПРИНЦИП

Marija Todorovska
THE DIVINITY OF THE STOIC LOGOS —
A FEW INTRODUCTORY NOTES ON THE
DEMIURGICAL PRINCIPLE

(45-71)

Александар Стаматов
ФИЛОЗОФСКИТЕ ОСНОВИ
НА КИНЕСКИОТ ЛЕГАЛИЗАМ

Aleksandar Stamatov
THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS
OF CHINESE LEGALISM

(73-85)

Љупка Христова–Башевска
НОВИОТ ЗАВЕТ — КНИГА НА ЉУБОВТА?
(преиспитување на еден жив мит)

Ljupka Hristova-Bashevska
THE NEW TESTAMENT – BOOK OF LOVE?
(Reexamination of a Living Myth)

(87-99)

Душица Ѓокиќ
ФРИДРИХ НИЧЕ И ЛУ САЛОМЕ:
ДУХОВНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ЉУБОВТА —
ЉУБОВТА КОН СУДБИНАТА (AMOR FATI)
КАКО СЛАВЕЊЕ НА ПОСТОЕЊЕТО

Dushica Gjokikj
FRIEDRICH NIETZSCHE AND LOU SALOME:
SPIRITUAL DIMENSION OF LOVE—
LOVE
TOWARD FATE (AMOR FATI)
AS A CELEBRATION OF THE EXISTENCE

(101-122)

Маријана Ѓорѓиева
ФИЛОЗОФИЈАТА И РЕЛИГИЈАТА

Marijana Gjorgjieva
PHILOSOPHY AND RELIGION

(123-140)

Борис Тасков
РАМНАТА ЗЕМЈА КАКО СИМПТОМ

Борис Тасков
THE FLAT EARTH AS A SYMPTOM

(141-165)

Росано Чолаков
СЕКСОТ КАКО ФИЛОЗОФИЈА ВО АКЦИЈА

Rosano Cholakov
THE SEX AS PHILOSOPHY IN ACTION

(167-181)

Александар Прокопиев
НОМАДОТ АЦО ШОПОВ

Aleksandar Prokopiev
ACO SHOPOV, THE NOMAD

(183-208)

Дарин Ангеловски
ПРЕВОДНА И КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА
НА ДЕЛА ОД АНТИЧКАТА ФИЛОСОФИЈА
(1945–2000)

Darin Angelovski
TRANSLATIONAL AND CRITICAL RECEPTION
OF ANCIENT PHILOSOPHY IN MACEDONIA
(1945–2000)

(209-229)

Симо Георгиев
ГЕОГРАФСKATA ПОЛОЖБА
КАКО ПРИЧИНА ЗА РАЗЛИКИТЕ ПОМЕЃУ
ГРЧКАТА И КИНЕСКАTA ФИЛОЗОФИЈА

Simo Georgiev
THE GEOGRAPHICAL POSITION
AS A REASON FOR DIFFERENCES BETWEEN
GREEK AND CHINESE PHILOSOPHIES

(231-240)

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ
STUDENTS’ FORUM

Атанасија Гулевска
УЛОГАТА НА СВЕТ ОТО
ВО ЛИТУР ГИС КИОТ ЖИВ ОТ

Atanasija Gulevska
THE ROLE OF THE SACRED
IN LITURGICAL LIFE

(241-248)

Мухамед Вели
РЕЛИГИЈАТА И ПСИХОЛОГИЈАТА —
ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ЈАЗОТ

Muhamed Veli
PSYCHOLOGY AND RELIGION –
BRIDGING THE GAP

(249-261)

БИБЛИОГРАФИИ
BIBLIOGRAPHIES

БИБЛИОГРАФИЈА
НА ПРОФ. Д–Р КОЛЕ ЈОВАНОВСКИ
        ИЗБОР НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

PROFESSOR KOLE JOVANOVSKI’S
BIBLIOGRAPHY
      A SELECTION OF PUBLISHED WORKS

(263-266)

ФИЛОЗОФСКИ ЖИВОТ
PHILOSOPHICAL LIFE

ПРЕГЛЕД НА ФИЛОЗОФСКИ НАСТАНИ

SUMMARY OF PHILOSOPHICAL EVENTS

(267-268)

НОВИ НАСЛОВИ ОД ОБЛАСТА
НА ФИЛОЗОФИЈАТА

NEW PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS
(269-270)